ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία


Κατάταξη Νομοθεσίας ανά έτος υιοθέτησης Βασικού Νόμου2021Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος
___________________________
2017Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος
________________________________
2017Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος
________________________________
2017Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017

________________________________
2017O περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017

________________________________
2016Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2016

________________________________

2014

Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2014

________________________________

2013

Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (Καταργήθηκε)

________________________________

2012

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμος του 2012

________________________________

2011

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011 έως 2019

________________________________

2011

Ο περί της Χρονομεριστικής Σύμβασης, Μακροπρόθεσμων Προϊόντων Διακοπών, Μεταπώλησης και Ανταλλαγής Νόμος του 2011

________________________________

2010

Οι περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμοι του 2010 έως (Αρ. 2) του 2013

________________________________

2008

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008

________________________________

2008

Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων

________________________________

2007

Οι περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμοι του 2007 έως (Αρ. 2) του 2013 (Καταργήθηκε)

________________________________

2007

Οι περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμοι του 2007 έως 2015

________________________________

2004

Οι περί της εξ’ αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμοι του 2004 έως 2009

________________________________

2004Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμοι του 2004 και 2010

________________________________

2004

Οι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι του 2004 έως 2010

________________________________

2002

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2013

________________________________

2000

Ο περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος του 2000 (Καταργήθηκε)

________________________________

2000

Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 (Καταργήθηκε)

________________________________

2000

Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000 (Καταργήθηκε)

________________________________

1998

Οι περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμοι του 1998 μέχρι 2008

________________________________

1996

Οι περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι του 1996 έως 2014 (Καταργήθηκε)

________________________________

1990

Οι περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμοι του 1990 έως 2016 (Καταργήθηκε)

________________________________

1987

Οι περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμοι του 1987 μέχρι 2002
_______________________________________________
© 2015 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή