Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών: Συντονισμένες Δράσεις για την Ασφάλεια Προϊόντων (CASP) - Αποτελέσματα 2021 - Πρώτο βραβείο σε Κυπριακή αρμόδια Αρχή για τη δράση της


Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τελευταία Έκθεσή της σχετικά με τις συντονισμένες δράσεις της Επιτροπής για την πρόληψη ή τον περιορισμό της διάθεσης επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά. Οι δράσεις διεξάγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Συντονισμένες Δράσεις για την Ασφάλεια Προϊόντων (CASP)». Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια της ενιαίας αγοράς παρέχοντας στις αρχές εποπτείας της αγοράς τα απαραίτητα εργαλεία για τον έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, τον προσδιορισμό των κινδύνων και τον καθορισμό κοινών θέσεων, μέτρων και διαδικασιών, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Η Έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των ενεργειών που γίνονται από τις Αρχές σε συνέχεια προειδοποιήσεων αυξάνεται, κάτι που καταδεικνύει τη χρησιμότητα της δραστηριότητας όπως και το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές. Παράλληλα με το δίχτυ προστασίας που απλώνεται για τους καταναλωτές αυξάνεται και η εμπιστοσύνη τους προς τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Στο CASP συμμετέχουν 38 αρχές εποπτείας από 19 χώρες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος CASP 2021, οι αρμόδιες Αρχές εποπτείας της αγοράς της Κύπρου που συμμετείχαν, διενήργησαν εποπτικούς ελέγχους σε 24 προϊόντα με αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα για 4 μη συμμορφούμενα. Αξίζει να σημειωθεί πως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έλαβε πρώτο βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η αρμόδια Αρχή που ζήτησε τα περισσότερα μέτρα σε σχέση με τα υπό εξέταση προϊόντα.

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και ανάλογες δράσεις στις ακόλουθες 6 κατηγορίες προϊόντων:

1. Παιχνίδια από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ.
2. Ηλεκτρικά Παιχνίδια.
3. Βρεφικές ξαπλώστρες (relax) και κούνιες για μωρά.
4. Ηλεκτρονικά τσιγάρα και καπνικά υγρά.
5. Μέσα Ατομικής Προστασίας.
6. Επικίνδυνα παραποιημένα προϊόντα.

Ταυτόχρονα, οι οριζόντιες δράσεις του Προγράμματος επέτρεψαν στις αρχές εποπτείας της αγοράς να συζητήσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την εποπτεία της αγοράς, να ανταλλάξουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές και να προετοιμάσουν βιώσιμες λύσεις. Παράλληλα, εκπονήθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες, εγχειρίδια και οδηγοί που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών εποπτείας της αγοράς.

Συστάσεις

Μέσα στο πλαίσιο δράσεων του Προγράμματος εκδόθηκαν συστάσεις προς τους καταναλωτές, τους οικονομικούς φορείς (επιχειρήσεις) και τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

Για καταναλωτές

 • Να ελέγχουν τακτικά το σύστημα Safety Gate, επειδή περιέχει σχετικές πληροφορίες για προϊόντα που παρουσιάζουν ζητήματα ασφάλειας και που έχουν ανακληθεί και απαγορευτεί.
 • Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις και τις σημάνσεις που συνοδεύουν τα προϊόντα.
 • Να αγοράζουν τα προϊόντα τους από αξιόπιστους λιανοπωλητές που μπορούν να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζήτημα ασφάλειας που σχετίζεται με την αγορά τους.
 • Να ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις ηλεκτρονικές αγορές μέσα από το σύστημα Safety Gate πριν την αγορά ενός προϊόντος.

Για τους οικονομικούς φορείς
 • Οι οικονομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων που θέτουν σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, γι’ αυτό πριν από την κυκλοφορία οποιουδήποτε προϊόντος πρέπει να γνωρίζουν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
 • Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις, τις σημάνσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε προϊόν, επειδή παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφαλή χρήση του.
 • Όταν ένα προϊόν ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια, έχουν νομική υποχρέωση να ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς.
 • Να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες ανακλήσεις.
 • Να έχουν στενή συνεργασία με τις αρχές για την εξασφάλιση έγκαιρης απομάκρυνσης των επικίνδυνων προϊόντων.
 • Να συνεργάζονται και να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας όταν τα προϊόντα πωλούνται ηλεκτρονικά.

Για ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές
 • Να διατηρούν τους σχετικούς τομείς υπό παρακολούθηση.
 • Να συνεργάζονται με τις τελωνειακές Αρχές και να προωθούν τη ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ.
 • Να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των προτύπων, προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση τους.
 • Να διερευνούν και άλλες προκλήσεις και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
 • Να κάνουν χρήση του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eSurveillance για συνεχή ανατροφοδότηση και βελτίωση.
 • Να προωθούν σχέσεις συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς και με άλλους φορείς της αλυσίδας διαδικτυακής διανομής για ταχύτερη απόκριση όταν εντοπίζονται μη ασφαλή προϊόντα, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, εικόνες και μικρά βίντεο:
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2021
https://www.euconf.eu/casp/2021/resources
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις