Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών
Η τροποποίηση του Νόμου «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021», ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από την ολομέλεια της Βουλής και τίθεται σε εφαρμογή, περιλαμβάνει μία σειρά από νέες πρόνοιες, οι οποίες κατοχυρώνουν τους καταναλωτές σε θέματα που άπτονται της προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων, αλλά και του αναφαίρετου δικαιώματός τους να έχουν την ορθή και ακριβή ενημέρωση πριν λάβουν την απόφαση να προβούν σε μία συναλλαγή.

Η τροποποίηση αυτή, εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161, γνωστή και ως «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές», με την οποία επιβάλλονται νέοι σύγχρονοι κανόνες κατάλληλοι για τις σημερινές μεταβαλλόμενες αγορές και επιχειρηματικές πρακτικές, ισχυρότερα μέσα δημόσιας και ιδιωτικής επιβολής και καλύτερες δυνατότητες έννομης προστασίας.

Στην νέα νομοθεσία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

  • Δικαίωμα του καταναλωτή σε ατομικά μέσα έννομης προστασίας, αναλογικά και αποτελεσματικά, όταν θίγεται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου του επιθετικού μάρκετινγκ.
  • Διαφάνεια στις επιγραμμικές αγορές (πλατφόρμες), ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι, κατά κανόνα, δεν συναλλάσσεται με την ίδια την πλατφόρμα, αλλά με το ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενείται σε αυτή και έναντι του οποίου δικαιούται να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Περαιτέρω ο καταναλωτής αποκτά διαφάνεια ως προς τις πληροφορίες που λαμβάνει από την επιγραμμική αγορά ή τη μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως με τη μορφή της κατάταξης των αποτελεσμάτων αναζήτησης ή σύγκρισης ή παρουσίασης προσφορών.
  • Προστασία των καταναλωτών από ψευδείς προσφορές, με την καθιέρωση υποχρέωσης των εμπόρων να συνοδεύουν κάθε ανακοίνωση για μείωση τιμής, υποδεικνύοντας την προγενέστερη τιμή που εφάρμοζαν αποδεδειγμένα πριν από τη μείωση, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών.
  • Επέκταση του δικαιώματος της κατάλληλης προσυμβατικής ενημέρωσης, αλλά και της 14ήμερης υπαναχώρησης και σε συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. εφαρμογών, παιχνιδιών), αλλά και στις εν γένει διαδικτυακές συμβάσεις (π.χ. υπηρεσία ηλ. ταχυδρομείου, φιλοξενίας αρχείων, αποθήκευση στο νέφος), όπου το αντάλλαγμα εκ μέρους του καταναλωτή δεν είναι χρήματα, αλλά τα προσωπικά του δεδομένα.
  • Ενίσχυση της εφαρμογής της καταναλωτικής νομοθεσίας, με δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου μέχρι €3,000,000 σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του παραβάτη.

Με την ευκαιρία αυτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εμπορευόμενους να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τη νέα νομοθεσία, με στόχο την πλήρη συμμόρφωσή τους. Καλεί επίσης, όπως δοθεί η ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα ανάρτησης των τιμών κατά την περίοδο των εκπτώσεων και στην εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας που απαιτεί όπως υποδεικνύεται η προγενέστερη χαμηλότερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής,

Τέλος, καλεί τους καταναλωτές να ενημερωθούν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για πληροφορίες ή κάποιο καταναλωτικό πρόβλημα πιθανόν να αντιμετωπίζουν, στην δωρεάν Γραμμή του Καταναλωτή (1429) ή στην ιστοσελίδα www.consumer.gov.cy.

Μπορείτε να δείτε την τροποποιητική νομοθεσία στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ166(Ι)-2022 (τροποποιητικός)new.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatNόμος 46(I)-2022 (τροποποιητικός).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 112(Ι)-2021.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις