Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 10:45 AM


Γενικές συμβουλές προς καταναλωτές
Συστάσεις Κατά την αγορά - εικόνα
  • Να γνωρίζετε τα στοιχεία του προμηθευτή και των προσώπων που σας εξυπηρετούν (εμπορικός οίκος, κατάστημα, εταιρεία, γραφείο, πράκτορας κοκ).
  • Λύστε τυχόν απορίες ή προβληματισμούς και, όπου είναι δυνατόν, ζητήστε να επιθεωρήσετε ή και να δοκιμάσετε το προϊόν. Αριθμός εταιρειών προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση σας.
  • Υπολογίστε το συνολικό ύψος της τιμής λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, χρήση επιμέρους εξαρτημάτων ή προϊόντων, συναρμολογήσεις, εγκαταστάσεις, μεταφορές, συντήρηση κ. ά. Να θυμάστε ότι η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους φόρους, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
  • Λάβετε υπόψη τον τρόπο αποπληρωμής, π.χ. πιστωτικές κάρτες, επιταγές, τραπεζική προθεσμιακή εντολή, κατ' ευθείαν χρέωση λογαριασμού, ανταλλαγή προϊόντων ή διευκολύνσεων μέσω χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κοκ.
  • Όπου απαιτούνται σημάνσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα γραμμένες π.χ. στοιχεία παραγωγού/προμηθευτή, σήμα CE, οδηγίες ασφάλειας και χρήσης, βάρος, διαστάσεις, ειδικές προειδοποιήσεις για πριν, κατά και μετά την αγορά, οδηγίες ή στοιχεία που πρέπει να φυλαχτούν για μελλοντική χρήση, όλα στην ελληνική γλώσσα, κ.λπ.
  • Μελετήστε σχολαστικά, σε δικό σας χρόνο, και κατά το δυνατόν μακριά από την παρουσία πωλητών/προμηθευτών, έγγραφα που σας παρουσιάζονται, και αποφύγετε βεβιασμένη δέσμευση ή αγορά εκτός αν ΕΣΕΙΣ το έχετε αποφασίσει. ΜΗΝ προβείτε σε οποιανδήποτε συμφωνία/αγορά όταν νοιώθετε ότι έχετε πιεστεί ή ο χρόνος για μελέτη των λεπτομερειών δεν ήταν αρκετός.
  • Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών, η πώληση των οποίων γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης δηλαδή ακύρωσης της σύμβασης που τυχόν έχετε συνάψει, μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Τέτοιες είναι οι πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα, από απόσταση, από το διαδίκτυο, κ.ά.
  • Κρατάτε και φυλάσσετε αντίγραφα στοιχείων που αποδεχτήκατε ή υπογράψατε όπως τιμολόγια, συμβόλαια, χρηματοπιστωτική εξασφάλιση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εγγυήσεις, συντηρήσεις, προγράμματα υποστήριξης, έντυπα χρήσης, περιοδικές αναβαθμίσεις κ.ά.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων που αγοράζετε είναι γραμμένες και στην ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ΜΗΝ αποδεχθείτε το προϊόν και ενημερώστε την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δίδοντας τις σχετικές πληροφορίες. Οι οδηγίες μπορεί να αφορούν στη χρήση, συντήρηση, φύλαξη, συναρμολόγηση, προσαρμογή σε άλλα προϊόντα κοκ.
  • Όταν το προϊόν σας παραδίδεται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγγελίας, ή τμηματικά, αν έτσι έχει συμφωνηθεί, επιθεωρείστε το προσεκτικά. Στην περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα, ενημερώστε άμεσα τον προμηθευτή σας, ΜΗΝ το αποδεχθείτε και ΜΗΝ το παραλάβετε.
Διαδικτυακές Αγορές

Φουσκωτές πισίνες

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις