Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟ περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 13(I)/2008 - Βασικός
Νόμος 41(I)/2014 - Τροποποιητικός
Ανεπίσημη ενοποιημένη νομοθεσία

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003


Περιγραφή Νομοθεσίας:
Οι περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 και 2014, καθορίζουν μεταξύ άλλων την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ως την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού της Δημοκρατίας, στην οποία το ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1/2003, αναθέτει την αρμοδιότητα να εφαρμόζει τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ σε περιπτώσεις όπου επηρεάζεται το διακοινοτικό εμπόριο καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς αναφορικά με τις εξαιρέσεις κατά κατηγορίες.

Οι περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι περιβάλλουν την ΕΠΑ με τέτοιες εξουσίες ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η καταστολή των συμπράξεων και πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ειδικότερα, οι Νόμοι απαγορεύουν όλες τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική που περιορίζουν, νοθεύουν ή παρακωλύουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 3) και την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης που κατέχει ή κατέχουν μια ή περισσότερες επιχειρήσεις στην αγορά (άρθρο 6).

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 13(Ι)-2008 Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 41(Ι)-2014 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνοποιημένη νομοθεσία 2008-2014.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις