Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟι περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμοι του 2010 έως 2017

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 106(I)/2010 - Βασικός
Νόμος 176(I)/2012 - Τροποποιητικός
Νόμος 40(I)/2013 - Τροποποιητικός
Νόμος 50(I)/2013 - Τροποποιητικός
Νόμος 42(I)/2017 - Τροποποιητικός

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 2008/48/ΕΚ
Οδηγία 2014/17/ΕΕ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Το πεδίο εφαρμογής του Νόμου περιορίζεται σε συμβάσεις πίστωσης που δεν εξασφαλίζονται με υποθήκη ή παρόμοια εγγύηση όπως:
 • Καταναλωτικά Δάνεια από €200 μέχρι €75.000
 • Mη εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης για την ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία και οι οποίες συνεπάγονται συνολικό ποσό πίστωσης που υπερβαίνει τις €75.000
 • Τρεχούμενοι Λογαριασμοί με δυνατότητα υπερανάληψης. Εξαιρούνται όταν η πίστωση πρέπει να εξοφληθεί εντός ενός μηνός
 • Πιστωτικές Κάρτες
 • Συμφωνίες Ενοικιαγοράς, όπου υπάρχει υποχρέωση αγοράς του αγαθού μετά από μονομερή απόφαση του πιστωτικού φορέα

Σύμφωνα με τον Νόμο, οι πιστωτικοί φορείς οφείλουν:
 1. Να παρέχουν στις διαφημίσεις τους προς τους καταναλωτές συγκεκριμένες τυποποιημένες πληροφορίες όπως το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) με ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, όταν αναφέρουν αριθμητικά δεδομένα σε σχέση με το επιτόκιο ή το κόστος της πίστωσης που προσφέρουν. Ο υπολογισμός του ΣΕΠΕ θα πρέπει να γίνεται βάσει του μαθηματικού τύπου που παρατίθεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου. Το ΣΕΠΕ βοηθά στη σύγκριση διαφόρων προσφορών πίστωσης.
 2. Να παρέχουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης και μέσω του εντύπου των Τυποποιημένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης (Παράρτημα ΙΙ του Νόμου), όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής για να συγκρίνει διάφορες προσφορές, νοουμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.
 3. Να εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
 4. Να παρέχουν στη σύναψη της σύμβασης όλες τις σημαντικές/ ουσιώδεις πληροφορίες με τρόπο σαφή και συνοπτικό για τον μέσο καταναλωτή.
 5. Να ενημερώνουν τον καταναλωτή για τυχόν μεταβολή του χρεωστικού επιτοκίου εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, πριν την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου, καθώς και για το ποσό των καταβολών μετά την έναρξη του νέου χρεωστικού επιτοκίου και την οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού ή της περιοδικότητας των καταβολών, για τη μεταβολή αυτή.


Σύμφωνα με τον Νόμο, οι Καταναλωτές έχουν δικαίωμα:
 • Αντίγραφου της πιστωτικής συμφωνίας
 • Ακύρωσης της πιστωτικής συμφωνίας μέσα σε δεκατέσσερις μέρες, ειδοποιώντας εγγράφως τον πιστωτή, εκτός αν έχουν ήδη παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού υπογράφοντας οποιαδήποτε δήλωση περί τούτου προς τον πιστωτή.
 • Τερματισμού σύμβασης αόριστης διάρκειας (π.χ. σύμβαση πιστωτικής κάρτας) οποτεδήποτε και χωρίς χρέωση, εκτός αν έχουν συμφωνήσει με τον πιστωτικό φορέα προθεσμία προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 • Πρόωρης Εξόφλησης του συνόλου ή μέρους της πίστωσης με μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από τους τόκους και τις χρεώσεις για το εναπομένον διάστημα της σύμβασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης, νοουμένου ότι η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο το χρεωστικό επιτόκιο είναι σταθερό.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 106(Ι)-2010 Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatNόμος 40(I)-2013 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatNόμος 50(I)-2013 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatNόμος 176(I)-2012 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatNόμος 42(I)-2017 Τροποποιητικός.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις