Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΚανονισμός (ΕΚ) αρ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και σκοπό έχει τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία τους. Ο Κανονισμός ενισχύει την επιτήρηση της αγοράς θεσπίζοντας συγκεκριμένους κανόνες στα κράτη-μέλη για τη δέσμευση και αναστολή πώλησης των επικίνδυνων προϊόντων για προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών.

Επιπλέον ενισχύει την αξιοπιστία και την έννοια της σήμανσης CE και δίνει στις αρχές επιτήρησης της αγοράς πρόσθετα μέσα για να λάβουν νομικά μέτρα ενάντια στους κατασκευαστές που κάνουν κακή χρήση της σήμανσης CE.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, μπορείτε να βρείτε εδώ.
No documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις