Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο:«Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» - Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στο Superhome Center (DIY) Limited


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της εντατικοποίησης και συνέχισης της προσπάθειας για εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρήσεων, με στόχο την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, διοργάνωσε στις 26 και 27 Οκτώβριου εκπαιδευτική ημερίδα στην διευθυντική ομάδα του Superhome Center (DIY) Limited.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κ. Κωνσταντίνος Καραγίωργης, στην εισαγωγική του παρέμβαση ανέδειξε την προσπάθεια της Υπηρεσίας για επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωσή τους, καθώς και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με αυτές. Απώτερος σκοπός της όλης προσπάθειας, είναι να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι εκπαιδεύσεις που διεξάγει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλύπτουν κυρίως θέματα εγγυήσεων προϊόντων και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, τομείς για τους οποίος προκύπτουν και τα περισσότερα παράπονα από την πλευρά των καταναλωτών. Περαιτέρω, επεξηγείτε το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις εκπτώσεις των προϊόντων και οι απαιτήσεις για την ορθή αναγραφή των τιμών.

Με την ευκαιρία αυτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή τονίζει την σημαντικότητα της δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, αφού κρίνει ότι η γνώση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών, με αμφίδρομα οφέλη, και κατ’ επέκταση συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Τέλος, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Superhome Center (DIY) Limited για τη συνεργασία και σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες συμβάλουν στη βελτίωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας των επιχειρήσεων προς όφελος τόσο δικό τους όσο και των καταναλωτών.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις