Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟι περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμοι του 2007 έως (Αρ. 2) του 2013 (Καταργήθηκε)

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 103(I)/2007 - Βασικός
Νόμος 81(I)/2013 - Τροποποιητικός
Νόμος 135(I)/2013 - Τροποποιητικός

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 2005/29/EΚ

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Σκοπός της νομοθεσίας είναι η ρύθμιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων και η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από τις εν λόγω πρακτικές, που επηρεάζουν ή δυνατόν να επηρεάζουν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Αυτές οι πρακτικές μπορεί να είναι πράξεις ή παραλείψεις από τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων προς τους καταναλωτές.

Οι Νόμοι προνοούν την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που ασκούν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές, κυρίως μέσω της διαφήμισης και της επικοινωνίας της επιχείρησης με τον καταναλωτή, οι οποίες πλήττουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Κύριες έννοιες που εισάγονται από τους Νόμους:
  • Προϊόν: θεωρείται κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης ιδιοκτησίας.
  • Εμπορική πρακτική: είναι πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία - συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ - ενός εμπορευόμενου, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές.
  • Παραπλανητική εμπορική πρακτική: Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι επομένως αναληθής ή όταν, με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασης της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το μέσο καταναλωτή, όσον αφορά συγκεκριμένα στοιχεία, ακόμα και αν οι πληροφορίες είναι αντικειμενικά ορθές, ή όταν τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά δεν θα λάμβανε.
  • Στοιχεία παραπλάνησης: Η φύση των προϊόντων, τα κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος, η τιμή κ.ά.
  • Επιθετική εμπορική πρακτική: Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επιθετική αν, στο πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, χρησιμοποιεί παρενόχληση, καταναγκασμό, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης σωματικής βίας, ή κατάχρηση επιρροής και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζει σημαντικά ή ενδέχεται να παρεμποδίσει σημαντικά την ελευθερία επιλογής ή συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, με αποτέλεσμα να τον οδηγεί ή να είναι πιθανό να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα λάμβανε.

Οι κυριότερες πρόνοιες των Νόμων είναι οι ακόλουθες:
1. Γενική απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές. Καθορίζονται τα κριτήρια, με βάση τα οποία συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές προς τους καταναλωτές θεωρούνται αθέμιτες.
2. Οι παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές ορίζονται ως αθέμιτες και ως εκ τούτου απαγορεύονται.
3. Καθορίζεται «μαύρη» λίστα εμπορικών πρακτικών που θεωρούνται αθέμιτες κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις.

Με την εφαρμογή των Νόμων, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν ένα ψηλό επίπεδο προστασίας από εμπορικές πρακτικές που χειραγωγούν την οικονομική τους συμπεριφορά, τους εμποδίζουν να πάρουν τις ορθές αποφάσεις και γενικά βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα τους.


Εφαρμογή Νομοθεσίας:
Οι Νόμοι παρέχουν επαρκείς εξουσίες και αρμοδιότητες στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για την επιτήρηση και την εφαρμογή των προνοιών του. Οι Νόμοι καθορίζουν μηχανισμό και διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων μέχρι €500.000 από την εντεταλμένη αρχή (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή) σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς και ιεραρχικής προσφυγής εναντίον των αποφάσεων για επιβολή διοικητικού προστίμου.

Για σκοπούς ισονομίας και διαφάνειας, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει καταρτίσει Οδηγό υπολογισμού ύψους διοικητικού προστίμου. Για να δείτε τον σχετικό Οδηγό, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Αποφάσεις που έχει λάβει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου, πατήστε εδώ.

Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
Ενημερωτικό έντυπο:
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 103(Ι)-2007 Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 81(Ι)-2013 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 135(Ι)-2013 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός υπολογισμός ύψους διοικητικού προστίμου.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις