Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Αναγνώριση του μηχανισμού χειρισμού παραπόνων του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης ως κατάλληλο μηχανισμό για εξέταση παραπόνων για παραπλανητικές ή μη επιτρεπόμενες συγκριτικές διαφημίσεις


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι έχει κρίνει τον μηχανισμό χειρισμού παραπόνων που χρησιμοποιεί ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης ως κατάλληλο μηχανισμό για εξέταση παραπόνων τα οποία αφορούν παραπλανητικές ή μη επιτρεπόμενες συγκριτικές διαφημίσεις και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου του 2021.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις