Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι του 2004 έως 2010

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 41(Ι)/2004 - Βασικός
Νόμος 85(I)/2009 - Τροποποιητικός
Νόμος 22(I)/2010 - Τροποποιητικός

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 2001/95/ΕΚ

Διατάγματα που έχουν εκδοθεί βάσει της Νομοθεσίας:
ΚΔΠ 308-1998 Διάταγμα - Απομιμήσεις Τροφίμων
ΚΔΠ 140-2016 Διάταγμα - Ασφάλεια Αναπτήρων


Περιγραφή Νομοθεσίας:
Σκοπός του Νόμου είναι να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά είναι ασφαλή.

Ασφαλές προϊόν, είναι το προϊόν το οποίο, υπό τις συνήθεις ή εύλογα προβλεπτές συνθήκες χρήσης, δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο ή εγκυμονεί μόνο περιορισμένους κινδύνους (συμβατούς με τη χρήση τού προϊόντος) και αποδεκτούς όσον αφορά ένα υψηλό βαθμό προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ως προς τις πτυχές που καλύπτονται από την κυπριακή νομοθεσία, όταν ελλείψει ειδικών κοινοτικών πράξεων που διέπουν την ασφάλεια του, τηρεί τους ειδικούς κανόνες της κυπριακής νομοθεσίας προκειμένου να διατεθεί στο εμπόριο.

Πρόσθετα, ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές όταν πληροί τα κυπριακά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων.

Σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις δύο προηγούμενες, η συμμόρφωση ενός προϊόντος με τη Γενική Επιταγή Ασφάλειας εκτιμάται με βάση τα ακόλουθα:
 • των προτύπων που ισχύουν στη Δημοκρατία
 • των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οποίες ορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων
 • των κωδικών ορθής πρακτικής για την ασφάλεια του προϊόντος, οι οποίοι ισχύουν στο συγκεκριμένο τομέα
 • των υφιστάμενων γνώσεων και τεχνικών
 • την ασφάλεια που δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

Ειδικότερα, η νομοθεσία, πέραν της Γενικής Απαίτησης Ασφάλειας που υποχρεώνει τους παραγωγούς να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα, θέτει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να:
 • Παρέχουν στον καταναλωτή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προειδοποιήσεις που θα του επιτρέπουν να αξιολογεί τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζει ένα προϊόν, όπου οι κίνδυνοι δεν γίνονται αμέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση.
 • Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα τα οποία τους επιτρέπουν να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, καθώς και για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, αν τούτο καθίσταται αναγκαίο, όπως της απόσυρσης των προϊόντων αυτών, της επαρκούς και αποτελεσματικής προειδοποίησης των καταναλωτών ή της ανάκλησής τους από τους καταναλωτές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
   • την ένδειξη, πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, των στοιχείων του παραγωγού και του προϊόντος
   • τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων
   • την εξέταση καταγγελιών
   • την ενημέρωση των διανομέων σχετικά με τον έλεγχο των προϊόντων.

Όταν ο παραγωγός παραβαίνει τη Γενική Απαίτηση Ασφάλειας, πέραν της ποινικής του ευθύνης, έχει αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει υποστεί ζημιά.

Οι καταναλωτές δικαιούνται:
 • Ενημέρωση για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν και για τους κινδύνους που τυχόν παρουσιάζει ένα προϊόν κατά τη χρήση του ή σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.
 • Να προβαίνουν σε καταγγελία για τυχόν ελαττωματικό προϊόν ή και ζημιά που έχουν υποστεί, τόσο στον παραγωγό/έμπορα όσο και στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 22(I)-2010 - Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 41(Ι)-2004 - Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 308-1998 Διάταγμα - Απομιμήσεις Τροφίμων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 85(I)-2009 - Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 140-2016 Διάταγμα - Ασφάλεια Αναπτήρων.pdf.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις