Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Κοινοποιήσεις RAPEX
Το σύστημα GRAS-RAPEX είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Γενικότερος στόχος του συστήματος GRAS-RAPEX είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία του συστήματος εκδίδει εβδομαδιαίες ανακοινώσεις στις οποίες περιλαμβάνεται περιγραφή, καθώς και φωτογραφικό υλικό για τα επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο σύστημα.


Αρχείο Δελτίων:
Εβδομαδιαία Δελτία GRAS-RAPEX 2020
Εβδομαδιαία Δελτία GRAS-RAPEX 2019
Εβδομαδιαία Δελτία GRAS-RAPEX 2018
Εβδομαδιαία Δελτία GRAS-RAPEX 2017
Εβδομαδιαία Δελτία GRAS-RAPEX 2016
Εβδομαδιαία Δελτία GRAS-RAPEX 2015
Εβδομαδιαία Δελτία GRAS-RAPEX 2014Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT