Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας IronFX Global Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα


Σύνοψη απόφασης για IronFx Global Ltd

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της εταιρείας IronFX Global Ltd για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.

Η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικής ρήτρας σε σύμβαση παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών της εν λόγω εταιρείας. Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι ο συγκεκριμένος όρος αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικός ή/και αδιαφανής.

Ο εν λόγω όρος αφορά, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα της εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση της, να αρνηθεί, να παρακρατήσει ή να αποσύρει από τους λογαριασμούς των πελατών της, την καταβολή ωφελήματος/ κέρδους από χρηματιστηριακές συναλλαγές που είχαν διενεργήσει, σε περίπτωση που υποπτευθεί ότι αυτοί έχουν καταχραστεί τους όρους της σύμβασης ή της οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας ή έχουν ενεργήσει κακόπιστα, χωρίς να προσδιορίζει σε τι συνίσταται η κατάχρηση και/ή τα κριτήρια βάσει των οποίων η εταιρεία ασκεί την πιο πάνω διακριτική ευχέρεια.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT