Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημοσίευση Οδηγίας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή προς τους πιστωτές, σχετικά με το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιούν στις διαφημίσεις τους


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) ανακοινώνει την έκδοση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία 10/7/2020, της Οδηγίας προς τους πιστωτές με τίτλο «η περί των Κριτηρίων που θα Χρησιμοποιούν οι Πιστωτές για τον Καθορισμό Αντιπροσωπευτικού Παραδείγματος σε Διαφήμιση για Σύμβαση Πίστωσης (Τροποποιητική) Οδηγία του 2020» (Οδηγία 2020/02/ΥΠΚ).

Η ΥΠΚ ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 11(3)(β) του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 και μετά από την εισήγηση/άποψη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έκδωσε την πιο πάνω Οδηγία με σκοπό την τροποποίηση/αναθεώρηση της Οδηγίας 2018/02/ΥΠΚ. Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς βελτίωσης και καλύτερης κατανόησης και εφαρμογής της Οδηγίας 2018/02/ΥΠΚ από τους πιστωτές.

Η Οδηγία 2018/02/ΥΠΚ προσδιορίζει τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι πιστωτές για τον καθορισμό αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, το οποίο διευκρινίζει συγκεκριμένες τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, μεταξύ άλλων, έπρεπε να αφορά ποσό δανειοδότησης €100.000 και να έχει περίοδο αποπληρωμής ίδια με τη διάρκεια της διαφημιζόμενης πίστωσης. Με την νέα Οδηγία 2020/02/ΥΠΚ τα υπό αναφορά κριτήρια καταργούνται και το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα θα πρέπει να:

α) λαμβάνει υπόψη τη μέση διάρκεια και το συνολικό ποσό της πίστωσης που διαφημίζεται. Το ποσό της πίστωσης του αντιπροσωπευτικού παραδείγματος θα πρέπει παράλληλα να διευκολύνει τον καταναλωτή να κατανοήσει τις λοιπές παραμέτρους και να είναι προσαρμόσιμο, με απλούς υπολογισμούς, στο ποσό που θα αφορά τον κάθε καταναλωτή,

β) λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία στοχεύει η διαφήμιση και συνάδει με την προσυμβατική πληροφόρηση που παρέχεται στους καταναλωτές για τη συγκεκριμένη σύμβαση πίστωσης που διαφημίζεται,

γ) βασίζεται σε ποσό πίστωσης το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του φάσματος των προϊόντων του κάθε πιστωτή και της αναμενόμενης πελατειακής του βάσης.

Η Οδηγία 2020/02/ΥΠΚ τίθενται σε ισχύ στις 31 Ιουλίου 2020 και μπορείτε να τη βρείτε αυτούσια στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 295_2020.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις