Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2013

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 30(Ι)/2002 - Βασικός
Νόμος 29(I)/2003 - Τροποποιητικός
Νόμος 258(I)/2004 – Τροποποιητικός
Νόμος 89(I)/2005 – Τροποποιητικός
Νόμος 71(I)/2009 – Τροποποιητικός
Νόμος 7(I)/2011 – Τροποποιητικός
Νόμος 90(I)/2011 – Τροποποιητικός
Νόμος 54(I)/2013 – Τροποποιητικός
Ανεπίσημη ενοποιημένη νομοθεσία

Διατάγματα που έχουν εκδοθεί βάσει της Νομοθεσίας:
ΚΔΠ 247/2004 Διάταγμα - Έναρξη ισχύος Νόμου 30(Ι)/2002
ΚΔΠ 248/2004 Διάταγμα - Έναρξη ισχύος Νόμου 29(Ι)/2003
ΚΔΠ 435/2006 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου
ΚΔΠ 98/2009 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου
ΚΔΠ 231/2009 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου
ΚΔΠ 231/2009 Διάταγμα - Διόρθωση Διατάγματος
ΚΔΠ 387/2013 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει αναλάβει την εφαρμογή του Νόμου, δυνάμει του οποίου υιοθετήθηκε αριθμός «Οδηγιών Νέας Προσέγγισης», με αντίστοιχους εναρμονιστικούς Κανονισμούς στην κυπριακή έννομη τάξη.

Οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης αφορούν στον έλεγχο της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, για προϊόντα τα οποία πρέπει να πληρούν βασικές απαιτήσεις και να φέρουν τη σήμανση (CE). Κάθε Οδηγία αναφέρεται σε ξεχωριστή κατηγορία προϊόντων.

Την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των εναρμονιστικών Κανονισμών έχει σημαντικός αριθμός αρμοδίων αρχών από διαφορετικά Υπουργεία. Με βάση τη σχετική πρόνοια του Νόμου-Πλαίσιο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ειδικότερα η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει την ευθύνη για το συντονισμό της εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών, την ενημέρωση του εμποροβιομηχανικού κόσμου, την παροχή συμβουλών και την καθοδήγηση των αρμοδίων αρχών σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου.

Στη νομοθεσία αυτή καθορίζονται οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εισαγωγέων και διανομέων, να διαθέτουν στην αγορά ασφαλή προϊόντα τα οποία να μη θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες και τρίτα άτομα και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για αποτροπή των κινδύνων που πιθανόν να παρουσιάσουν τα προϊόντα που προμηθεύουν ή έχουν προμηθεύσει.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνεπίσημη ενοποιημένη νομοθεσία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 7(I)-2011 – Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 29(I)-2003 - Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 71(I)-2009 – Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 89(I)-2005 – Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 90(I)-2011 – Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 258(I)-2004 – Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 98-2009 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 231-2009 Διάταγμα - Διόρθωση Διατάγματος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 231-2009 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 435-2006 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 54(I)-2013 – Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 247-2004 Διάταγμα - Έναρξη ισχύος Ν30-2002.pdf.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 248-2004 Διάταγμα - Έναρξη ισχύος Ν29-2003.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 387-2013 Διάταγμα - Τροποποίηση Παραρτήματος Νόμου.pdf.pdfNo documents found


Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις