Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ευρωπαϊκά και Διεθνή ΔίκτυαΛόγω του αυξανόμενου όγκου των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές καθημερινά, είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο.


Κανονισμός για τη Συνεργασία όσον αφορά την Προστασία των Καταναλωτών - Consumer Protection Cooperation (CPC)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί και να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, εξέδωσαν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη Συνεργασία όσον αφορά την Προστασία των Καταναλωτών – Consumer Protection Cooperation (CPC). Ο Κανονισμός CPC τέθηκε σε ισχύ από τις 29 Δεκεμβρίου, 2006 και εφαρμόζεται αποκλειστικά στις ενδοκοινοτικές παραβάσεις των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

Ο Κανονισμός CPC καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους, οι κυβερνητικές αρχές των κρατών-μελών, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς επίσης να ενισχύουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.


Κοινοτικό Σύστημα/Δίκτυο CPCS (Consumer Protection Cooperation System)
Ήδη από τις αρχές του 2007, λειτουργεί το Κοινοτικό Σύστημα (η-πλατφόρμα) CPCS (Consumer Protection Cooperation System), μέσω του οποίου ανταλλάσσονται πληροφορίες και αιτήματα για ενδοκοινοτικές παραβάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών-μελών της ΕΕ οι οποίες έχουν την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού CPC.


Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης και Αρμόδιες Αρχές CPC
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης (Εθνικός Συντονιστής) για όλες τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την εφαρμογή του Κανονισμού CPC και ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των 11 Οδηγιών που την αφορούν. Ο Κανονισμός CPC καλύπτει συνολικά 15 Οδηγίες και ένα Κανονισμό.


Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Εθνικό Συντονιστή CPC στο τηλέφωνο 22 200922.

No documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις