Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟ περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000 (Καταργήθηκε)

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 7(Ι)/2000 - Βασικός
Νόμος 90(I)/2007 – Τροποποιητικός
Ανεπίσημη ενοποιημένη νομοθεσία

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 1999/44/ΕΚ

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Ο Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις πώλησης καταναλωτικών αγαθών που συνάπτονται με καταναλωτές και εγγυάται την καλή λειτουργία των προϊόντων για τουλάχιστον 2 χρόνια, είτε έχει δοθεί εγγύηση από τον πωλητή είτε όχι.

Κάθε αγαθό καλύπτεται με «εγγύηση», η οποία σημαίνει ότι ο πωλητής έχει υποχρέωση έναντι του καταναλωτή - όταν το προϊόν το οποίο έχει πωλήσει δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση ή περιγραφή με βάση την οποία ο καταναλωτής αποκτά το αγαθό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση - να επισκευάσει, να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί για απόκτηση του.

Ο πωλητής έχει υποχρέωση να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πώλησης, δηλαδή:
  1. ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή και έχουν τις ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα,
  2. είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, και ο πωλητής την αποδέχθηκε,
  3. είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα αγαθά του ίδιου τύπου,
  4. έχουν τη συνήθη ποιότητα και την απόδοση ενός αγαθού του ίδιου τύπου τις οποίες εύλογα αναμένει ο καταναλωτής, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αγαθών, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης.

Ο όρος ποιότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και ειδικευμένων τεχνικών, την ασφάλεια των αγαθών σύμφωνα με τη Γενική Απαίτηση Ασφάλειας, την εύλογη αντοχή στο χρόνο και στη χρήση, την εμφάνιση και την τελική επεξεργασία και την απουσία ελαττωμάτων. Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του αγαθού.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα, όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση πώλησης του, να απαιτήσει από τον πωλητή:
  1. την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού (η επισκευή ή αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή σε σχέση με τη φύση του αγαθού),
  2. μείωση του τιμήματος, ή
  3. υπαναχώρηση από τη σύμβαση και επιστροφή των χρημάτων του.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνεπίσημη ενοποιημένη νομοθεσία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 7(Ι)-2000 - Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 90(I)-2007 – Τροποποιητικός.pdfNo documents found


Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις