Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς με την Cobaltair Ltd


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με αφορμή την αναστολή των πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair Ltd επιθυμεί να πληροφορήσει ότι σε περιπτώσεις όπου λόγω αναστολής εργασιών αεροπορικής εταιρείας, επηρεάζεται η εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού για το οποίο συνάφθηκε σύμβαση μεταξύ διοργανωτή και ταξιδιώτη, ισχύουν οι πρόνοιες που καθορίζει ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017 (Νόμος 186(I)/2017).

Διευκρινίζεται ότι η αγορά αεροπορικού εισιτηρίου μόνο, δεν καλύπτεται από την πιο πάνω νομοθεσία. Ο Νόμος 186(Ι)/2017 εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, όταν η αγορά, πέραν από το αεροπορικό εισιτήριο περιλαμβάνει, υπό μορφή πακέτου, και δεύτερη ταξιδιωτική υπηρεσία, όπως είναι η παροχή καταλύματος ή η ενοικίαση οχήματος.


Δικαιώματα καταναλωτών:

  • Σύμφωνα με το Νόμο, ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να εκτελεστεί η μεταφορά των ταξιδιωτών με άλλη αεροπορική εταιρεία ισοδύναμης ή ανώτερης κατηγορίας και αν είναι δυνατόν όπως είχε συμφωνηθεί στη σύμβαση σε σχέση με τις ημερομηνίες, ώρες και τόπο αναχώρησης και επιστροφής, και τη διάρκεια και τις ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις.
  • Εάν ο διοργανωτής αδυνατεί να εκτελέσει τη μεταφορά των ταξιδιωτών όπως αναφέρεται πιο πάνω, και προτείνει την εκτέλεση της μεταφοράς, με τρόπο όμως που τροποποιεί σε σημαντικό βαθμό όσα είχαν αρχικά συμφωνηθεί σε σχέση με το μέσο μεταφοράς ή/και τα χαρακτηριστικά και την κατηγορία του μέσου μεταφοράς ή/και τον τόπο, τις ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής ή/και τη διάρκεια και τις ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις, τότε ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα είτε να δεχθεί την προτεινόμενη αλλαγή ή αλλαγές, ή να ακυρώσει τη σύμβαση.
  • Σε περίπτωση που, συνεπεία των όσων αναφέρονται πιο πάνω, ο ταξιδιώτης αποφασίσει να ακυρώσει τη σύμβαση, τότε ο διοργανωτής επιστρέφει στον ταξιδιώτη όλα τα ποσά που έλαβε από τον ταξιδιώτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση από τη στιγμή που ο διοργανωτής αναγκάστηκε να τροποποιήσει τη σύμβαση για λόγους που οφείλονται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Νοείται ότι τα πιο πάνω, είναι απλές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες περιλαμβάνουν γενικές πρόνοιες του Νόμου. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και θα πρέπει να εξετάζεται εξατομικευμένα λαμβάνοντας υπόψη την ολότητα του Νόμου, τις πρόνοιες της σύμβασης και τα πραγματικά γεγονότα.


Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπεύθυνων για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών :
  • Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν από το διοργανωτή ή από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των ταξιδιωτών αλλά και των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις