Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον
της εταιρείας STELIOS GEORGIOU PROPERTY LIMITED για Αθέμιτες Εμπορικές ΠρακτικέςΑπόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) ανακοινώνει την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον της εταιρείας ανάπτυξης γης και οικοδομών «Stelios Georgiou Property Limited» για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν.103(I)/2007).

Η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η ΥΠΚ σε σχέση με εμπορικές πρακτικές, τις οποίες χρησιμοποίησε η εταιρεία κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας σε καταναλωτές και η οποία κατέδειξε ότι η εταιρεία προέβη σε πώληση ακινήτου, αποκρύπτοντας από τους καταναλωτές ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζαν, δεν θα προχωρούσαν στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω ουσιώδεις πληροφορίες αφορούσαν την ανέγερση κατοικίας χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση, από μέρους της εταιρείας, των αναγκαίων αδειών (πολεοδομικής και άδειας οικοδομής) από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την ύπαρξη προϋπάρχουσας υποθήκης επί του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγείρετο η κατοικία, η ύπαρξη της οποίας καθιστούσε αδύνατη τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομα των καταναλωτών.

Η ΥΠΚ, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπίστωσε άσκηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών κατά παράβαση του άρθρου 4(4) του σημείου 9 του Παραρτήματος Ι του Νόμου και του άρθρου 6(1) αυτού και επέβαλε στην εταιρεία διοικητικό πρόστιμο ύψους €70.000.

Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις