Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για εισαγωγείς/εμπορευόμενους μασκών προσώπου


Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τους εισαγωγείς/ εμπορευόμενους ότι οι μάσκες που μπορούν να διατίθενται στην αγορά πρέπει να ικανοποιούν μία από τις πιο κάτω απαιτήσεις:

1) Μάσκες που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και φέρουν τη σήμανση CE και τις λοιπές επισημάνσεις. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτής της κατηγορίας μασκών είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σχετική πληροφόρηση εδώ.

2) Χειρουργικές / ιατρικές μάσκες προσώπου, που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και φέρουν την σήμανση CE. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτής της κατηγορίας μασκών είναι οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3) Όλες οι υπόλοιπες μάσκες, όπως καλύμματα προσώπου, υφασμάτινες μάσκες, χειροποίητες μάσκες κλπ., δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες και για την κατασκευή τους δεν υπάρχουν εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές ούτε ακολουθούνται οποιεσδήποτε καθορισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτών των προϊόντων είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Τονίζεται ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, δεν προσφέρουν ατομική προστασία στο χρήστη. Τέτοια προϊόντα πιθανόν να προσφέρουν μερική προστασία στα άτομα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του χρήστη. Ως εκ τούτου, για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν σχετική προειδοποίηση που να αναφέρει τα πιο πάνω.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οποιαδήποτε μάσκα προσομοιάζει με μάσκα, η οποία εμπίπτει σε μια από τις δύο πρώτες κατηγορίες (Μέσα Ατομικής Προστασίας ή Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην τρίτη κατηγορία (υπόλοιπες μάσκες) με αυτοδήλωση του κατασκευαστή / εισαγωγέα /διανομέα. Για να επιτραπεί η διάθεση της μάσκας στην αγορά, πρέπει η μάσκα απαραίτητα να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει τη συγκεκριμένη κατηγορία μάσκας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση για μάσκες (2).pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις