Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Κοινή Δράση 2016 για θέματα ασφάλειας προϊόντων


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αρμόδια αρχή στην Κύπρο για την εποπτεία της αγοράς και τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα μη εδώδιμα Προϊόντα είναι μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού PROSAFE.

Ο οργανισμός PROSAFE (Product safety forum of Europe) στις 17&18 Σεπτεμβρίου διοργάνωσε ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Κοινής Δράσης 2016 (Joint Action 2016). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, το οποίο υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 31 αρχές από 24 Ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν κοινές δράσεις κατά των μη ασφαλών προϊόντων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Η κοινή δράση επιτήρησης της αγοράς για τα καταναλωτικά προϊόντα 2016 (JA2016) είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διάρκειας 26 μηνών, το οποίο επικεντρώνεται στην εδραίωση και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων μέσω αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς σε 5 κατηγορίες προϊόντων εντός Ε.Ε. Το έργο συντονίζεται από τον οργανισμό PROSAFE που συγκροτείται από υπαλλήλους εποπτείας της αγοράς και εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Τα τελικά αποτελέσματα από τις επιθεωρήσεις προϊόντων, τις δοκιμές και τις δραστηριότητες ανάπτυξης μεθόδων παρουσιάστηκαν σε μια ανοιχτή τελική διάσκεψη διάρκειας 2 ημερών που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, οι συμμετέχουσες αρχές εποπτείας της αγοράς (MSA) είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προκλήσεις και να παρουσιάσουν τον αντίκτυπο και τα επιτεύγματα του προγράμματος που αποσκοπεί στην διασφάλιση της διάθεσης μόνο ασφαλών προϊόντων στην αγορά προς όφελος του ευρωπαίου καταναλωτή.

Τα τελικά οφέλη δημιουργήθηκαν μέσω της εκτίμησης των κινδύνων που σχετίζονται με τα μη ασφαλή προϊόντα και των αντίστοιχων μέτρων επιβολής που λαμβάνονται από τις συμμετέχουσες αρχές. Οι ενέργειες εκτέλεσης περιλάμβαναν ανακλήσεις, αποσύρσεις και απαγορεύσεις πώλησης των επικίνδυνων / μη ασφαλών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την 2η Ημέρα της διάσκεψης, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους για να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του JA2016 και να αυξήσουν περαιτέρω τον αντίκτυπό τους. Επιπλέον, ανασκοπήθηκαν και αναλύθηκαν τα επιτεύγματα του προτύπου κοινών δράσεων για την εποπτεία της αγοράς από το 2005 μέχρι σήμερα και οι μελλοντικές προκλήσεις και δράσεις. Συνολικά, στα πλαίσια της κοινής δράσης, η JA2016 προέβη σε δειγματοληψία και εξέτασε 756 προϊόντα.

Η Δράση παρείχε μια πολύτιμη πλατφόρμα για τους υπεύθυνους εποπτείας της αγοράς των αρχών που συμμετείχαν, για να συνεργαστούν σε θέματα ασφάλειας προϊόντων σε όλη την ΕΕ. Τα βασικά αποτελέσματα από την Κοινή Δράση είναι τα ακόλουθα:


Βρεφικά μάρσιπο και Κρεβατάκια

Στο πλαίσιο της κοινής δράσης διενεργήθηκε έλεγχος σε 84 μάρσιπο (μεταφορά παιδιού). Το JA2016 παρείχε επίσης την ευκαιρία να επαληθευθεί η αποτελεσματικότητα του νέου ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικά κρεβατάκια, το οποίο εισήχθη από τότε που τα ανεπαρκή αποτελέσματα που καταγράφηκαν στο JA2013 με το 92% των δοκιμασμένων κρεβατιών να μην ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και τα μισά να παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Με βάση τα αποτελέσματα του JA2016, το 88% των μάρσιπο και το 87% των κρεβατιών βρέθηκαν να μην συμμορφώνονται. Τα αποτελέσματα για τα παιδικά κρεβατάκια καταδεικνύουν ότι το πρόσφατα ενημερωμένο πρότυπο δεν είχε ακόμα χρόνο να τεθεί σε ισχύ. Συνολικά 27 προϊόντα αναφέρθηκαν στην πύλη ασφαλείας (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι το τέλος του έργου, οι Εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς, θα έχουν αναλάβει δράση επιβολής μέτρων για 89 προϊόντα. Το πρόγραμμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα σημερινά πρότυπα ασφάλειας για τα βρεφικά μάρσιπο δεν είναι τόσο σαφή όσο θα μπορούσαν να είναι και το ανανεωμένο πρότυπο ασφάλειας για παιδικά κρεβατάκια εξακολουθεί να χρήζει βελτίωσης.


Ηλεκτρικά παιχνίδια

Η δραστηριότητα εξέτασε τις πτυχές της ηλεκτρικής ασφάλειας σε διάφορα παιχνίδια μπαταρίας και τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα. Ορισμένα παιχνίδια δοκιμάστηκαν επίσης σε σχέση με τη συμμόρφωση με την οδηγία ROHS2 που περιορίζει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και το κάδμιο. Συνολικά, στα πλαίσια της δράσης JA2016, εξετάστηκαν 238 δείγματα σύμφωνα με το πρότυπο των ηλεκτρικών παιχνιδιών και 119 για το ROHS. 135 από τα 238 δείγματα (περίπου 58%) είχαν κάποια μορφή μη συμμόρφωσης όσον αφορά την ασφάλειά τους. 13 δείγματα βρέθηκαν να περιέχουν «σοβαρό κίνδυνο» και έχουν αναφερθεί στην πύλη ασφάλειας /RAPEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . 73 από τα 119 δείγματα (61%) που ελέγχθηκαν, παρουσίασαν μη συμμόρφωση με την οδηγία ROHS2, τα περισσότερα από τα οποία είχαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μολύβδου και / ή καδμίου. 72 από τα 73 μη συμμορφούμενα δείγματα έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα RAPEX για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα.

Προϊόντα Περιποίησης Μαλλιών

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 109 προιόντα- στεγνωτήρα μαλλιών, ηλεκτρική συσκευή περιποίησης μαλλιών (curling irons) και ισιώματος μαλλιών. Σχεδόν το 40% των δειγμάτων ελήφθησαν από διαδικτυακούς εμπόρους. Συνολικά, 19 στεγνωτήρες μαλλιών (53%), 21 ηλεκτρικές συσκευές περιποίησης μαλλιών (58%) και 23 συσκευές για ίσιωμα μαλλιών (62%) δεν ήταν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας. Το 44% των δειγμάτων ήταν χαμηλού κινδύνου, 5%, μεσαίου κινδύνου, 2%, υψηλού κινδύνου και 7% σοβαρού κινδύνου. Οι αρμόδιες Εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποίησαν συνολικά 9 κοινοποιήσεις στo σύστημα RAPEX. Συνολικά, έχουν επίσης ανακληθεί 3 δείγματα, έχουν αποσυρθεί 18 δείγματα από την αγορά και έχουν εκδοθεί απαγορεύσεις πωλήσεων για 13 δείγματα. Τα αποτελέσματα από τις επιθεωρήσεις εγγράφων καταδεικνύουν μεγάλες παραλείψεις στις οδηγίες χρήσης, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο.

Τρυπάνια

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 100 προϊόντα που διατίθενται διαδυκτυακά και από καταστήματα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι το 14% των δειγμάτων είχε μία, δύο ή περισσότερες μη συμμορφώσεις με βάση κυρίως μία ή δύο ρήτρες στο πρότυπο. Ο έλεγχος των σημάνσεων, των προειδοποιήσεων και των οδηγιών χρήσης έδειξε ότι μόνο το 53% των δειγμάτων συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις. Ορισμένα προϊόντα είχαν άλλες μη συμμορφώσεις όπως μηχανικοί κίνδυνοι, ανεπαρκείς βλάβες μηχανικής αντοχής. Δύο δείγματα παρουσίασαν σοβαρούς κινδύνους (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω σπασμένων περιβλημάτων), μερικά είχαν μεσοπρόθεσμους κινδύνους (λόγω στατικής παύσης ροπής ή ροπής ολίσθησης της βλάβης του μηχανισμού συμπλέκτη), ενώ άλλα είχαν χαμηλό κίνδυνο (κλείδωμα σε βλάβη της συσκευής) ή προειδοποιήσεις ασφαλείας. Οι Εθνικές αρχές εποπτεία της αγοράς έχουν προβεί σε αποσύρσεις, απαγορεύσεις πωλήσεων και ανακλήσεις προϊόντων.


Εξοπλισμός αναρρίχησης

Έχουν επιθεωρηθεί πέντε είδη εξοπλισμού αναρρίχησης: σχοινιά ορειβασίας, ιμάντες, συστήματα απορρόφησης ενέργειας, συνδετήρες και κράνη. Συνολικά, έχουν ελεγχθεί και δοκιμαστεί 185 μοντέλα. Οι έλεγχοι σημάνσεων και εγγράφων αποκάλυψαν σημαντικό αριθμό μοντέλων που διατέθηκαν στην αγορά χωρίς συνοδευτικές πληροφορίες. Αυτό αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο ατυχημάτων λόγω κακής χρήσης του εξοπλισμού. Συνολικά, 102 (55%) από τα προιόντα που υποβλήθηκαν σε έλεγχο είχε μία ή περισσότερες μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις σημάνσεις ή την τεκμηρίωση. 37 μοντέλα (20%) απέτυχαν μία ή περισσότερες από τις δοκιμές απόδοσης. 14 προϊόντα θεωρήθηκαν ότι παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, 16 υψηλού κινδύνου, 19 μέσου κινδύνου και 10 χαμηλού κινδύνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την λήψη 53 εθελοντικών μέτρων από τους οικονομικούς φορείς για τη συμμόρφωση των προϊόντων, 18 εθελοντικές αποσύρσεις προϊόντων και 4 ανακλήσεις. Επιπλέον, οι αρχές επέβαλαν υποχρεωτικά μέτρα σε 3 περιπτώσεις για τη συμμόρφωση των προϊόντων, απόσυρση 30 προϊόντων από την αγορά και 20 ανακλήσεις.


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών, η οποία συμμετείχε στο επιμέρους πρόγραμμα για τα παιχνίδια της Κοινής Δράσης 2016, θεωρεί ότι αυτές οι κοινές δράσεις που οργάνωσε ο οργανισμός PROSAFE, αποτέλεσαν μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς από όλη την Ευρώπη και η Υπηρεσία επωφελήθηκε από την αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εποπτείας της αγοράς για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς και απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Τα πιο πάνω αποτελέσματα βασίζονται σε ενέργειες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις αγορές των συμμετεχόντων κρατών μελών. Όπως σε κάθε δραστηριότητα εποπτείας της αγοράς, τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν τις στοχευμένες προσπάθειες που αναλαμβάνουν οι αρχές για τον εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων.
- Τα δείγματα ελέγχθηκαν σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν στις απαιτήσεις ασφάλειας που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ασφάλεια των καταναλωτών.
- Τα αποτελέσματα δεν αποτελούν έγκυρη στατιστική εικόνα της κατάστασης του συνόλου της αγοράς.

AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο PROSAFE προκύπτει από την Κοινή Δράση 2016 (JA 2016), η οποία λαμβάνει συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2004-2020)». To περιεχόμενο αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του οργανισμού PROSAFE και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ότι αντανακλά τις απόψεις του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις