Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Έκδοση Οδηγιών προς τους Πιστωτές για τις Γενικές Διατάξεις της Διαφήμισης και της Εμπορικής Προώθησης και για τα κριτήρια καθορισμού αντιπροσωπευτικού παραδείγματος σε διαφήμιση για Συμβάσεις ΠίστωσηςΟ Περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017 (Ν. 41(Ι)/2017)

Οδηγία προς τους Πιστωτές για τις Γενικές Διατάξεις της Διαφήμισης και της Εμπορικής Προώθησης Συμβάσεων Πίστωσης (Οδηγία 2018/01/ΥΠΚ) – Άρθρα 54 και 10 του Νόμου

Οδηγία προς τους Πιστωτές για τα Κριτήρια που Χρησιμοποιούν για τον Καθορισμό Αντιπροσωπευτικού Παραδείγματος σε Διαφήμιση για Συμβάσεις Πίστωσης (Οδηγία 2018/01/ΥΠΚ) – Άρθρο 11(3)(β) του Νόμου

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) ανακοινώνει την έκδοση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία 25/5/2018 των εξής Οδηγιών:

1. Οδηγίας προς τους Πιστωτές με τίτλο «η περί των Γενικών Διατάξεων για τη Διαφήμιση και την Εμπορική Προώθηση Συμβάσεων Πίστωσης Οδηγία του 2018» (Οδηγία 2018/01/ΥΠΚ). Η ΥΠΚ ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 54 του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου (εφεξής «Νόμος») έκδωσε την υπό αναφορά Οδηγία για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής και επιβολής του άρθρου 10 του Νόμου αναφορικά με τις γενικές διατάξεις για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση για συμβάσεις πίστωσης. Η Οδηγία προνοεί για τις υποχρεώσεις των πιστωτών σε σχέση με τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση συμβάσεων πίστωσης και ειδικότερα διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι:

(α) η διαφήμιση δεν επιδιώκει να επηρεάσει τη στάση του καταναλωτή ως προς τη διαφημιζόμενη πίστωση ή ως προς τον πιστωτή μέσω ασάφειας, υπερβολής ή παράληψης.

(β) ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και το περιεχόμενο της διαφήμισης είναι σαφή, δίκαια, ακριβή και μη παραπλανητικά.

(γ) σε κάθε διαφήμιση οι υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τις βασικές πληροφορίες που παρέχει η διαφήμιση και πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους και προβολής ώστε να είναι ευανάγνωστες.

(δ) όλες οι προειδοποιητικές δηλώσεις που ανάλογα εμπεριέχονται σε διαφήμιση είναι εμφανείς.

2. Οδηγίας προς τους Πιστωτές με τίτλο «η περί των Κριτηρίων που θα Χρησιμοποιούν οι Πιστωτές για τον Καθορισμό Αντιπροσωπευτικού Παραδείγματος σε Διαφήμιση για Σύμβαση Πίστωσης Οδηγία του 2018» (Οδηγία 2018/02/ΥΠΚ). Η ΥΠΚ ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 11(3)(β) του Νόμου, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έκδωσε την πιο πάνω Οδηγία με σκοπό τον καθορισμό των κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι πιστωτές για τον καθορισμό αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, το οποίο διευκρινίζει συγκεκριμένες τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση και ακολουθείται σε ολόκληρη τη διαφήμιση. Ανάμεσα σε άλλα, το υπό αναφορά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

α) αφορά ποσό δανειοδότησης €100.000 έτσι ώστε να διευκολύνει τον καταναλωτή να κατανοήσει τις λοιπές παραμέτρους και να είναι προσαρμόσιμο, στο ποσό που θα αφορά τον κάθε καταναλωτή.

β) χρησιμοποιεί και αναφέρει ευκρινώς τον τύπο του επιτοκίου που αφορά τη διαφημιζόμενη πίστωση, το ύψος του βασικού επιτοκίου όπως ισχύει κατά τη στιγμή της διαφήμισης, καθώς και ένα περιθώριο για το προϊόν του παραδείγματος το οποίο αντιπροσωπεύει το μέσο καταναλωτή.

γ) αναφέρει ευκρινώς οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του παραδείγματος.

δ) αναφέρει και επεξηγεί ευκρινώς τυχόν έξοδα που αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του παραδείγματος.

Στην Οδηγία περιλαμβάνεται παράδειγμα αντιπροσωπευτικού παραδείγματος.


Οι πιο πάνω Οδηγίες τίθενται σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2018. Οι Οδηγίες παρατίθενται αυτούσιες εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις