Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ευρωπαϊκά και Διεθνή ΔίκτυαΣύστημα GRAS-RAPEXΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών της για βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, έχει θέσει σαν έναν από τους βασικούς στόχους της να παρέχεται στους καταναλωτές, σε όλη την επικράτεια της, υψηλή και ομοιόμορφη προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους.

Για να πετύχει το στόχο της αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε και προωθεί νομοθεσίες για την ασφάλεια των προϊόντων καθώς και μηχανισμούς που βοηθούν στην εφαρμογή τους. Ένας από τους μηχανισμούς που θεωρείται πολύ σημαντικός είναι το Σύστημα GRAS-RAPEX.

Τι είναι το GRAS-RAPEX
Το σύστημα Generic Rapid Alert System–RAPEX, το οποίο θεσμοθετήθηκε από την Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων, είναι ένα διαδικτυακό ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις αγορές των άλλων κρατών που συμμετέχουν στο σύστημα, δηλαδή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.

Τα τρόφιμα, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν καλύπτονται από το σύστημα GRAS-RAPEX, αφού περιλαμβάνονται σε άλλα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Εξαιρούνται, επίσης, τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως αντίκες ή που πρέπει να επιδιορθώνουν πριν από τη χρήση τους.
Πως λειτουργεί το GRAS-RAPEX
Σε κάθε κράτος που συμμετέχει στο σύστημα λειτουργεί µια αρμόδια εθνική αρχή, γνωστή ως “Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)”, που είναι ο συντονιστής του συστήματος και έχει άμεση επικοινωνία µέσω του ηλεκτρονικού συστήματος µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντίστροφα. Το Εθνικό Σημείο Επαφής, έχει την ευθύνη για την διαχείριση του συστήματος σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα για κάθε κατηγορία προϊόντος που εμπίπτει στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, εγκαθιδρύονται και ανάλογες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποδεικνύουν τα σημεία επαφής τους, που είναι επιφορτισμένα με τις διαδικασίες λειτουργίας του συστήματος.
  • Εάν διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν (π.χ. παιχνίδι, είδος παιδικής φροντίδας ή οικιακή συσκευή κ.ά.) είναι επικίνδυνο, η αρμόδια εθνική αρχή επιτήρησης της αγοράς λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου.
  • Η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να αποσύρει το προϊόν από την αγορά, να το ανακαλέσει και να ζητήσει από τους καταναλωτές να το επιστρέψουν στα σημεία αγοράς του ή να δημοσιεύσει σχετικές προειδοποιήσεις.
  • Το σημείο επαφής της αρμόδιας αρχής συμπληρώνει γνωστοποίηση για το επικίνδυνο προϊόν που εντοπίζει και την προωθεί στο ΕΣΕ για επικύρωση, δίδοντας λεπτομέρειες του προϊόντος, κανάλια προμήθειάς του και τους κινδύνους που εμπερικλείει.
  • Το ΕΣΕ, αφού επικυρώσει τη γνωστοποίηση που έλαβε από κάποια αρμόδια αρχή, την προωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών) για τελική επικύρωση και έγκριση.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και κοινοποιεί στο σύστημα τις πληροφορίες που λαμβάνει εκδίδοντας εβδομαδιαία δελτία.
  • Το ΕΣΕ για τη λειτουργία του συστήματος GRAS-RAPEX στην κάθε χώρα, μεριμνά ώστε οι αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση της αγοράς να ελέγξουν κατά πόσον διατίθεται στην αγορά προϊόν που γνωστοποιήθηκε στο σύστημα.
  • Εάν προϊόν που γνωστοποιήθηκε από μια χώρα, βρεθεί στην αγορά άλλης χώρας, τότε οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου, αποσύρουν το προϊόν από την αγορά και προβαίνουν στην ανάκληση του από τους καταναλωτές.


Πότε υποβάλλεται γνωστοποίηση
Για την υποβολή μιας γνωστοποίησης πρέπει απαραίτητα να συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
  • Το προϊόν να παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο
  • Να έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα, είτε εθελούσια είτε υποχρεωτικά, που να προλαμβάνουν, περιορίζουν, ή επιβάλλουν συγκεκριμένους όρους στην εμπορική διάθεση ή διαθεσιμότητα ενός επικίνδυνου προϊόντος
  • Ο σοβαρός κίνδυνος να έχει διασυνοριακό χαρακτήρα


Πληροφόρηση Καταναλωτή
Πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες του συστήματος έχει και ο καταναλωτής πάνω σε εβδομαδιαία βάση µέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα, μάλιστα, µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται τα επικίνδυνα προϊόντα (www.ec.europa.eu/rapex) είναι από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Κύπρο, αρμόδια αρχή για τη λειτουργία του GRAS-RAPEX είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Για την πληροφόρηση του Κύπριου καταναλωτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εκδίδει εβδομαδιαίες ανακοινώσεις στις οποίες περιλαμβάνεται περιγραφή, καθώς και φωτογραφικό υλικό για τα επικίνδυνα προϊόντα που γνωστοποιούνται στο RAPEX. Οι ανακοινώσεις αυτές αποστέλλονται επίσης στα ΜΜΕ και σε οργανωμένα σύνολα που προστατεύουν τα συμφέροντα του καταναλωτή. Επίσης, σχετικές πληροφορίες παρέχονται και από τη Γραμμή Καταναλωτή 1429. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για τη λειτουργία του RAPEX, συνεργάζεται και µε άλλες αρμόδιες αρχές που έχουν επιφορτιστεί µε την επιτήρηση της αγοράς για θέματα ασφάλειας προϊόντων.

Οι καταναλωτές, για οποιοδήποτε προϊόν έχουν αγοράσει και το οποίο θεωρούν ότι είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία τους, μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για σχετικό παράπονο/καταγγελία.

No documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις