Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά, να είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι και να έχουν διετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένης διάρκειας για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είναι για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 4(2)(β) και 9(2) του Νόμου 70(Ι)/2016. Η σύμβαση απασχόλησης δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή να σταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 09/02/2018, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη, όπως τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών, πατήστε εδώ.

Για το ειδικό έντυπο αίτησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πατήστε εδώ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEntypo Aitisis.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatProkirixi gia proslipsi EKX.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις