Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ευρωπαϊκά και Διεθνή ΔίκτυαΕυρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή ΚύπρουΤο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή εκτείνεται σ’ όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγίας.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου) είναι μέλος του Δικτύου από τον Απρίλιο του 2005 και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Κέντρο στεγάζεται και λειτουργεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Σκοπός του δικτύου είναι η προώθηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ενιαία εσωτερική αγορά, καθώς και η διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου) εξυπηρετεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ως μόνιμο τόπο διαμονής τους την Κύπρο και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προβλήματα με αγορές αγαθών ή και υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, την Ισλανδία ή τη Νορβηγία.

Πώς λειτουργεί:
Το ΕΚΚ Κύπρου συνεργάζεται με τα αντίστοιχα ΕΚΚ που λειτουργούν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Ο τρόπος λειτουργίας τους βασίζεται στην άριστη συνεργασία των δικτύων μέσω ενός αξιόπιστου συστήματος, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα στη διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων που καταχωρούνται σ' αυτό.

Το ΕΚΚ Κύπρου παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του προς τους καταναλωτές.

Η υλοποίηση του σκοπού των ΕΚΚ επιτυγχάνεται με την:
  • παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματα τους στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ
  • διαμεσολάβηση για επίλυση διασυνοριακών παραπόνων και διαφορών, που τυχόν προκύπτουν, μέσω φιλικού διακανονισμού,
  • παροχή πληροφοριών σχετικά με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα προστασίας του καταναλωτή
  • διενέργεια ερευνών και παροχή πληροφοριών στα κέντρα αποφάσεων της ΕΕ για χάραξη πολιτικής, με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς όφελος του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΚΚ Κύπρου.

No documents found


Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις