Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών Νόμος - Οδηγός υπολογισμού ύψους διοικητικού προστίμου


Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 προνοεί την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που ασκούν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές και καθορίζει μηχανισμό και διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων των προνοιών του Νόμου.

Για σκοπούς ισονομίας και διαφάνειας, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έκρινε αναγκάιο όπως καταρτίσει και δημοσιοποιήσει οδηγό υπολογισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων τα οποία επιβάλλονται.

περισσότερα...
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις