Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 02/11/2015

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας των τιμών των καυσίμων και της πληροφόρησης που προσφέρεται στους καταναλωτές, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κάθε Πέμπτη ενημερωτικό δελτίο με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών (Oil Bulletin), οι οποίες ισχύουν στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα της ίδιας εβδομάδας. Η συλλογή και η υποβολή των τιμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, η οποία ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη. Σε ότι αφορά την Κύπρο, το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει τις μέσες λιανικές τιμές (με και χωρίς φόρους) για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι μέσες λιανικές τιμές προ και μετά φόρων των πιο πάνω προϊόντων στις 2/11/2015, διαμορφώθηκαν ως εξής:


Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων με και χωρίς φόρους στην Κύπρο και στην Ε.Ε. στις 2/11/2015, σε Ευρώ
Προϊόν
Κύπρος
Ε.Ε.
Με φόρους
Χωρίς Φόρους
Με φόρους
Χωρίς Φόρους
Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων
1,158
0,483
1,328
0,455
Πετρέλαιο κίνησης
1,163
0,517
1,172
0,476
Πετρέλαιο θέρμανσης
0,762
0,505
0,642
0,436


Επισημαίνεται ότι οι τιμές των πετρελαιοειδών στην Κύπρο, από το Μάιο του 2004, είναι πλέον ελεύθερες και δεν καθορίζονται από το Κράτος. Η απελευθέρωση της αγοράς των πετρελαιοειδών έλαβε χώρα με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σημειώνεται επίσης ότι στην Κύπρο, δεν εισάγεται αργό πετρέλαιο αλλά έτοιμα πετρελαιοειδή (διυλισμένα προϊόντα) όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Ουσιαστικά η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται εξολοκλήρου μέσω εισαγωγής έτοιμων διυλισμένων προϊόντων. Για την τιμολόγηση των έτοιμων διυλισμένων προϊόντων που εισάγονται στην Κύπρο χρησιμοποιείται ο ημερήσιος δείκτης Platt’s Basis Italy για κάθε είδος καυσίμου. Τονίζεται ότι το κάθε καύσιμο έχει τη δική του διακύμανση.

Ως εκ τούτου, οι λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών στην Κύπρο επηρεάζονται από ένα σημαντικό αριθμό παραγόντων, όπως η τιμή εισαγωγής των προϊόντων, τα αποθέματα που διατηρούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των καυσίμων, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ και οι φόροι που επιβάλλονται από το κράτος.

ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στις 2/11/2015 ανήλθε στα €1,158 ανά λίτρο. Σε σχέση με την εβδομάδα 26/10/2015 (€1,173 ανά λίτρο) η τιμή της Βενζίνης 95 οκτανίων παρουσίασε μείωση 1.5 σεντ ανά λίτρο ή 1,3 %.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διαμόρφωση της λιανικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Κύπρο στις 2/11/2015:


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.

Στα πιο κάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η διακύμανση της λιανικής τιμής πώλησης προ και μετά φόρων της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Κύπρο σε σύγκριση με την αντίστοιχη διακύμανση του μέσου όρου των τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Ευρωζώνης.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ)


ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ PLATT’S, ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)

Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών Platts, οι οποίες καθορίζουν τις τιμές εμπορίας των κύριων διυλισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, σε ευρώ τον μετρικό τόνο, σε συνάρτηση με τον μέσο όρο των λιανικών τιμών της Κύπρου και της ΕΕ, σε ευρώ τα χίλια λίτρα, παρουσιάζονται στο πιο κάτω διάγραμμα. Διευκρινίζεται ότι τόσο οι λιανικές τιμές Κύπρου όσο και αυτές που ισχύουν στην ΕΕ καθορίζονται σε εβδομαδιαία βάση, σε αντίθεση με τις τιμές Platts που καθορίζονται ημερησίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.


Οι διακυμάνσεις των τιμών Platts για την ΒΕΝΖΙΝΗ 95 λαμβάνονται από την «Platts – McGraw Hill Financial».*

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο του Πετρελαίου Κίνησης στις 2/11/2015 ανήλθε στα €1,163 ανά λίτρο. Σε σχέση με την εβδομάδα 26/10/2015 (€1,177 ανά λίτρο) η τιμή του πετρελαίου κίνησης παρουσίασε μείωση 1.4 σεντ ανά λίτρο ή 1,2 %.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διαμόρφωση της λιανικής τιμής του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο στις 2/11/2015:ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.

Στα πιο κάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η διακύμανση της λιανικής τιμής πώλησης προ και μετά φόρων του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο σε σύγκριση με την αντίστοιχη διακύμανση του μέσου όρου των τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Ευρωζώνης.ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)


ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ)


ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ PLATT’S, ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)

Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών Platts, οι οποίες καθορίζουν τις τιμές εμπορίας των κύριων διυλισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, για το πετρέλαιο κίνησης, σε ευρώ τον μετρικό τόνο, σε συνάρτηση με τον μέσο όρο των λιανικών τιμών της Κύπρου και της ΕΕ, σε ευρώ τα χίλια λίτρα, παρουσιάζονται στο πιο κάτω διάγραμμα. Διευκρινίζεται ότι τόσο οι λιανικές τιμές Κύπρου όσο και αυτές που ισχύουν στην ΕΕ καθορίζονται σε εβδομαδιαία βάση, σε αντίθεση με τις τιμές Platts που καθορίζονται ημερησίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Οι διακυμάνσεις των τιμών Platts για το Πετρέλαιο Κίνησης λαμβάνονται από την «Platts – McGraw Hill Financial».*

*Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η εταιρεία Platt’s, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοί της δεν θα υπόκεινται σε οποιεσδήποτε αποζημιώσεις ή ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις ή καθυστερήσεις στην παρουσίαση των δεδομένων Platts. Επιπλέον, η εταιρεία Platt’s, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοί της δεν προβαίνουν σε παραστάσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα δεδομένα Platts ή με τα συμπεράσματα που μπορεί να εξαχθούν από αυτά.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (το Υπουργείο) ετοιμάζει το δελτίο αυτό με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές των καυσίμων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι αντικειμενικά ορθές. Το Υπουργείο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο δελτίο.

Για να δείτε προηγούμενα Δελτία Τιμών Καυσίμων, πατήστε εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις