Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως γνώμονα την προώθηση της ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποίησε κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια.

Κατά την εκστρατεία ελέγχθηκαν 39 «τυχερές σακούλες» και 65 σημεία στα οποία υπήρχαν τοποθετημένες μηχανές αυτόματης πώλησης παιχνιδιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι συστάσεις της Υπηρεσίες, συνοψίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους από τους οποίες ζητήθηκε να προβούν στις σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Περαιτέρω κατά τους ελέγχους αυτούς, εντοπίστηκαν 9 επικίνδυνα παιχνίδια τα οποία αποσύρθηκαν από την αγορά για να μην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

Λήφθηκαν επίσης από την αγορά, 30 δείγματα παιδικών παιχνιδιών τα οποία στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο, με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων.

Τέλος, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των εισαγωγέων παιχνιδιών, διοργανώθηκε ενημερωτικό σεμινάριο στο οποίο παρευρέθηκαν 32 εισαγωγείς παιχνιδιών. Παράλληλα, ετοιμάστηκε το έντυπο «Ασφάλεια Παιχνιδιών - Οδηγός Εισαγωγέων», το οποίο στάληκε σε όλους τους εισαγωγείς παιχνιδιών.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχνιδιών στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιχνίδια που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται. Υπενθυμίζεστε τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις