Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Διοικητικά Πρόστιμα και για τις Καταχρηστικές ΡήτρεςΔιοικητικά Πρόστιμα και για τις Καταχρηστικές Ρήτρες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πολυνομοσχέδιο το οποίο ενοποιεί τις νομοθεσίες που ρυθμίζουν τα θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.


Τα απαραίτητα εφόδια στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) για να επιβάλλει τις πρόνοιες των νόμων που άπτονται της προστασίας των καταναλωτών, δίνει πολυνομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημαντικότερη μεταρρύθμιση η παροχή των απαραίτητων εργαλείων προς την ΥΠΚ για επιβολή διοικητικών προστίμων σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020» και εγκρίθηκε ύστερα από πρόταση που υπέβαλε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου. Με αυτό επιτυγχάνεται η ενοποίηση επτά υφιστάμενων νομοθεσιών, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα προστασίας καταναλωτών και δη των οικονομικών τους συμφερόντων. Ταυτόχρονα, γίνεται εναρμόνιση με Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τη συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου δίνουν τη δυνατότητα στην ΥΠΚ να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα για όλες τις παραβάσεις του νόμου και να καταχωρίζει αιτήσεις στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε μετά από καταγγελία είτε μετά από διαπίστωση λειτουργών, υπάρχουν παραβάσεις. Μέχρι σήμερα, το γεγονός ότι η ΥΠΚ δεν είχε τη νομική ευχέρεια για αποτελεσματική εφαρμογή σημαντικών νομοθεσιών, όπως ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και των εγγυήσεων, επέτρεπε στους παραβάτες να μην προβαίνουν σε άμεση διόρθωση ή αποκατάσταση. Με την ενίσχυση των εξουσιών της ΥΠΚ διορθώνεται ουσιαστικά το εύρημα σε δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με τη μη εκτελεστότητα των διοικητικών αποφάσεων του Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου αποτελούν επίσης τόσο η κατάργηση της αυτοδίκαιης αναστολής της είσπραξης του προστίμου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής όσο και η διασφάλιση της δυνατότητας σε καταναλωτές να εγείρουν αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου για αποκατάσταση ή και καταβολή αποζημίωσης.


Άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο ενοποιημένο νομοσχέδιο αφορούν:

  • Στις αυξημένες υποχρεώσεις του πωλητή προς τον αγοραστή ώστε να μειώνεται το περιθώριο αθέμιτων και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών.
  • Στον τρόπο αναγραφής τιμών σε περίοδο εκπτώσεων. Με την εφαρμογή του νομοσχεδίου θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή στην οποία πωλείτο αμέσως προηγουμένως το προϊόν, να εξακολουθεί να αναγράφεται σε αυτό προς ενημέρωση των καταναλωτών.
  • Στην υποχρέωση των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών να αναρτούν τιμοκατάλογο με τις τιμές των βασικών υπηρεσιών που προσφέρουν.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις