Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για εισαγωγείς/εμπορευόμενους μασκών προσώπου (III)


Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τους εισαγωγείς/ εμπορευόμενους ότι οι μάσκες που διατίθενται στην αγορά πρέπει να ικανοποιούν μία από τις πιο κάτω απαιτήσεις:

1) Μάσκες που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και φέρουν τη σήμανση CE. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτής της κατηγορίας μασκών είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την κατηγορία, μπορείτε να βρείτε στη σχετική Ανακοίνωση του ΤΕΕ.

2) Χειρουργικές / ιατρικές μάσκες προσώπου, που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και φέρουν την σήμανση CE. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτής της κατηγορίας μασκών είναι οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Οι μάσκες αυτές δεν αποτελούν μέσο ατομικής προστασίας, αλλά προορίζονται για να περιορίσουν τη μετάδοση μολυσματικών παραγόντων από τον χρήστη στα άτομα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του.

3) Καλύμματα προσώπου (Community Face Coverings) που συμμορφώνονται με την Τεχνική Προδιαγραφή CWA 17553. Η προδιαγραφή αυτή έχει δημοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN), μετά από εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για τα καλύμματα προσώπου. Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με την απαίτηση αυτή, προορίζονται κυρίως για να περιορίσουν τη μετάδοση μολυσματικών παραγόντων από τον χρήστη στα άτομα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του. Επίσης, μπορεί να περιορίσουν τη διείσδυση αναπνευστικών σταγονιδίων (εξωτερικής προέλευσης) στην περιοχή της μύτης και του στόματος του, χωρίς όμως να μπορούν να εγγυηθούν την προστασία του χρήστη. Η προδιαγραφή αυτή είναι αποδεκτή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως κριτήριο εκτίμησης ασφαλούς προϊόντος. Παράλληλα, μπορούν να γίνουν αποδεκτές και αντίστοιχες εθνικές προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί και εφαρμοστεί σε άλλα κράτη – μέλη (π.χ. AFNOR S76-001, UNE 0065, SWiFT 19:2020, NEN Spec 1 κλπ). Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτών των προϊόντων είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

4) Όλες οι υπόλοιπες μάσκες, όπως υφασμάτινες μάσκες, χειροποίητες μάσκες, διάφορα καλύμματα προσώπου κλπ., οι οποίες δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις πιο πάνω κατηγορίες, δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι προσφέρουν ατομική προστασία στο χρήστη από τον COVID-19 ή άλλες λοιμώξεις. Τέτοια προϊόντα πιθανόν να προσφέρουν προστασία στα άτομα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του χρήστη. Ως εκ τούτου, για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν σχετική προειδοποίηση που να αναφέρει τα πιο πάνω. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτών των προϊόντων είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οποιαδήποτε μάσκα προσομοιάζει με μάσκα, η οποία εμπίπτει σε μια από τις δύο πρώτες κατηγορίες (Μέσα Ατομικής Προστασίας ή Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην τέταρτη κατηγορία (υπόλοιπες μάσκες) με αυτοδήλωση του κατασκευαστή / εισαγωγέα /διανομέα. Για να επιτραπεί η διάθεση της μάσκας στην αγορά, πρέπει η μάσκα απαραίτητα να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει τη συγκεκριμένη κατηγορία μάσκας.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις