Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Διοικητικό πρόστιμο ύψους €6.000 στην AstroBank Public Company Limited επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή


Διοικητικό πρόστιμο ύψους €6.000 στην AstroBank Public Company Limited επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Στην έκδοση διοικητικής απόφασης για παράβαση του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου (Ν. 106 (Ι)/2010), έχει προχωρήσει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία αφορά στην AstroBank Public Company Limited, ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της εφαρμογής του υπό αναφορά Νόμου, του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία Νόμου (Ν. 41(Ι)/2017), των Οδηγιών/Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων που εξέδωσε η Υπηρεσία δυνάμει του Ν. 41(Ι)/2017 (Κ.Δ.Π. 138/2018 και Κ.Δ.Π. 139/2018), καθώς και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν. 103(Ι)/2007), σε σχέση με τη νομιμότητα των διαφημίσεων (τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων, διαδικτυακών και διαφημιστικών πινακίδων) που χρησιμοποιούν πιστωτικοί φορείς στην Κύπρο, για σκοπούς προώθησης των πιστώσεων που παρέχουν στους καταναλωτές. Σταθερή επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή των νομοθεσιών, ώστε να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές μέσω της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.

Η Υπηρεσία, σύμφωνα με την απόφασή της και βάσει των εξουσιών που της παρέχονται από το Νόμο, έκρινε ότι:
  • οι έντυπες διαφημίσεις τύπου «flag» «Προσωπικό Δάνειο FastCash €5000», «Προσωπικό Δάνειο FastCash €10000» και «Προσωπικό Δάνειο FastCash €20000», και
  • οι διαδικτυακές διαφημίσεις «Πιστωτική Κάρτα Miles & More Visa», «Πιστωτική Κάρτα Privilege» και «Πιστωτική Κάρτα Gold»

αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 106(Ι)/2010 και των άρθρων 6(1) και 6(4)(ε) του Ν.103(Ι)/2007. Ως εκ τούτου επέβαλε στην AstroBank Public Company Limited, διοικητικό πρόστιμο ύψους €6.000.

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην απόφαση, η απουσία ή/και συμπερίληψη με τρόπο μη εμφανή των απαιτούμενων πληροφοριών και του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή στις διαφημίσεις για προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, είναι πιθανόν να οδήγησαν τους καταναλωτές να λάβουν απόφαση για να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κάτι που δεν θα έκαναν εάν γνώριζαν εκ των προτέρων τη συγκεκριμένη πληροφόρηση.

Η Απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις