Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2019»


Δημόσια Διαβούλευση
Στo πλαίσιο εναρμόνισης με τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» και προκειμένου να διασφαλιστεί η επέκταση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους, καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προσχέδιο εναρμονιστικού νομοσχεδίου με τίτλο:

«Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2019».

Τη σχετική επιστολή για την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

«Η Δημόσια Διαβούλευση διήρκεσε μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2019 και ήταν ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορείτε να δείτε τις απόψεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και τα σχετικά σχόλια της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εδώ και το ενοποιημένο
νομοσχέδιο εδώ».Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπιστολή Διαβούλευσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνοποιημένο Νομοσχέδιο.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις