Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Καταναλωτών


Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
Συνήλθε την Τρίτη 25 Ιουλίου υπό την προεδρία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Καταναλωτών, η οποία προσφάτως έχει και επίσημα θεσμοθετηθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα μέλη που εκπροσωπούν τις οργανώσεις των καταναλωτών, των εργατικών συνδικάτων και των επιχειρηματικών οργανώσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν αναφορικά με την πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή της ετοιμασίας Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ), ο οποίος έχει ως στόχο να ρυθμίσει τη σχέση/συμπεριφορά των εμπορευόμενων έναντι των καταναλωτών σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως είναι οι επιστροφές αγορών από καταστήματα, η εξαργύρωση κουπονιών, η συμπεριφορά των εμπορευόμενων/καταναλωτών αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις που προσφέρουν επιπρόσθετα οφέλη προς τους καταναλωτές.

Έγινε επίσης ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης των παραπόνων των καταναλωτών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του ΥΕΕΒΤ την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα η Υπηρεσία αναφέρθηκε στην έκδοση διοικητικών αποφάσεων και στο ύψος των προστίμων που υποβλήθηκαν καθώς και στον συνολικό αριθμό παραπόνων που έχουν υποβληθεί κατατάσσοντας τα σε κατηγορίες.

Παρουσιάστηκε επίσης η νέα νομοθεσία για την Εξώδικη Διευθέτηση Καταναλωτικών Απαιτήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε. της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 7/7/2017. Η νομοθεσία εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου εγκαταστημένου στη Δημοκρατία και καταναλωτή που κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος, διά της παρεμβάσεως φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί ή εξεύρεση φιλικής λύσης.

Κοινή θέση των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταναλωτή είναι ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση ως προς το έργο που επιτελεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, δηλαδή η γενική εποπτεία της αγοράς που αφορά στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις