Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021Ο περί  Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021

Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021, Ν. 155(Ι)/2021 έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 5 Νοεμβρίου 2021 και τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο Νόμος αποτελεί την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, στο εθνικό δίκαιο.

Σκοπός του Νόμου είναι να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών.

Στο Νόμο, περιλαμβάνονται πρόνοιες μεταξύ άλλων αναφορικά με την υποχρέωση του εμπόρου για την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου/υπηρεσίας, τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου/υπηρεσίας, την ευθύνη του εμπόρου σε περίπτωση μη προμήθειας και έλλειψης συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου/υπηρεσίας, το βάρος απόδειξης όσον αφορά την προμήθεια και τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου/υπηρεσίας, την επανόρθωση σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας, τους τρόπους επανόρθωσης για την έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου/υπηρεσίας, την άσκηση του δικαιώματος τερματισμού της σύμβασης και τις Αρμοδιότητες και Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για τη διερεύνηση παραβάσεων και τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.

Δείτε το Νόμο στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.155(Ι)_2021 - Ψηφιακό περιεχόμενο.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις