Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2021»


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχοντας την ευθύνη εφαρμογής «των Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 μέχρι 2019», για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2019/1922 και 2019/1929, ετοίμασε το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021».

To προσχέδιο Κανονισμών μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του, στον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1421 Λευκωσία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22200930, τηλεομοιότυπο: 22867357 και e-mail: ppoullis@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 10/7/2020.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν σταλούν οποιεσδήποτε απόψεις θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε πλήρως με το περιεχόμενο του προσχεδίου Κανονισμών.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμοί για Παιχνίδια 2021 (final).pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις