Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Διοικητικό πρόστιμο €20.000 στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με τη νομιμότητα των διαφημίσεων του
Στην έκδοση της πρώτης διοικητικής απόφασης για παράβαση του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου (Ν. 41(Ι)/2017) και των διατάξεων των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων που εκδόθηκαν δυνάμει του Ν. 41(Ι)/2017 (Κ.Δ.Π. 138/2018 και Κ.Δ.Π. 139/2018), έχει προχωρήσει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία αφορά στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ήταν αποτέλεσμα ευρύτερης αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία στο πλαίσιο της εφαρμογής του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου, του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου (Ν. 106(Ι)/2010), και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν. 103(Ι)/2007), σε σχέση με τη νομιμότητα των διαφημίσεων (τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων, διαδικτυακών και διαφημιστικών πινακίδων) που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτεροι πιστωτικοί φορείς στην Κύπρο, για σκοπούς προώθησης των πιστώσεων που παρέχουν στους καταναλωτές. Σταθερή επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή των νομοθεσιών, ώστε να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές μέσω της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.

Η Υπηρεσία, σύμφωνα με την απόφασή της και βάσει των εξουσιών που της παρέχονται από το Νόμο, έκρινε ότι:
 • Η τηλεοπτική διαφήμιση Στεγαστικό Σχέδιο «Πάμε Σπίτι» και Σχέδια Χρηματοδότησης «Οικοσκευή», «Σπουδών» και «Υγεία» 43 sec,
 • η ραδιοφωνική διαφήμιση Στεγαστικό Σχέδιο «Πάμε Σπίτι» και Σχέδια Χρηματοδότησης «Οικοσκευή», «Σπουδών» και «Υγεία» 39 sec,
 • η έντυπη διαφήμιση «Γενική Διαφήμιση για όλα τα Σχέδια Χρηματοδότησης»,
 • η έντυπη διαφήμιση Στεγαστικό σχέδιο «Πάμε Σπίτι» (Banner),
 • η έντυπη διαφήμιση Σχέδιο Χρηματοδότησης Σπουδών (Banner),
 • η διαδικτυακή διαφήμιση Γενική Διαφήμιση για όλα τα Σχέδια Χρηματοδότησης (Storyboard),
 • η διαδικτυακή διαφήμιση για τα Σχέδια Χρηματοδότησης Στέγης – Στεγαστικό Σχέδιο «Πάμε Σπίτι» και Ειδικό Στεγαστικό Σχέδιο «Νεαρά Ζευγάρια»,
 • η διαδικτυακή διαφήμιση για τα Σχέδια Χρηματοδότησης Σπουδών – Γενικό Σχέδιο «Πάμε Σπουδές» και Ειδικό Σχέδιο «Νέοι Σπουδαστές»,
 • η διαδικτυακή διαφήμιση για τα Σχέδια Χρηματοδότησης «Πράσινα Δάνεια» - Ειδικό Σχέδιο «Πράσινο Σπίτι» και Ειδικό Σχέδιο «Πράσινη Ενέργεια»,
 • η διαδικτυακή διαφήμιση για το «Σχέδιο Χρηματοδότησης Οικοσκευή»,
 • η διαδικτυακή διαφήμιση για το Σχέδιο Χρηματοδότησης «Υγεία»,
 • η διαδικτυακή διαφήμιση για το «Σχέδιο Παραχώρησης Ορίου Παρατραβήγματος σε Τρεχούμενο Λογαριασμό», και
 • η τηλεοπτική διαφήμιση για «Στεγαστικό Δάνειο με Επιδότηση»,


αντίκεινται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (ε), (στ), (η) και (θ) της παραγράφου 5 της Κ.Δ.Π. 138/2018 και της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 5 της Κ.Δ.Π. 139/2018, καθώς και του άρθρου 11 του Ν. 41(Ι)/2017. Ως εκ τούτου επέβαλε στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, διοικητικό πρόστιμο ύψους €20.000.

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην απόφαση η απουσία κατάλληλων προειδοποιήσεων στις διαφημίσεις για τους κινδύνους που ενέχει μία σύμβαση πίστωσης για αγορά κατοικίας, είναι πιθανόν να οδήγησαν τους καταναλωτές να λάβουν απόφαση για να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κάτι που δεν θα έκαναν εάν γνώριζαν εκ των προτέρων τους κινδύνους.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις