Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών – Online Dispute ResolutionΗ Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών επιθυμεί να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις/εμπόρους, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία παρέχει στους καταναλωτές και στους εμπόρους μια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται, εφόσον οι επιχειρήσεις/εμπόροι συμμετέχουν σε κάποιο σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Οι καταναλωτές που αγοράζουν διαδικτυακά από την Κύπρο και από άλλες χώρες της ΕΕ καθώς και οι έμποροι που πωλούν στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, χάρη στην νέα πλατφόρμα ΗΕΔ, έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλύουν τις συμβατικές διαφορές τους απευθείας μέσω διαδικτύου.

Τα οφέλη από τη χρήση της νέας αυτής πλατφόρμας είναι αναμφίβολα πολλαπλά τόσο για τους καταναλωτές τόσο και για τις επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να επιλύουν τις διαφορές τους:
  • αποτελεσματικά, μέσω της συμπλήρωσης ενός δελτίου,
  • γρήγορα, αφού η όλη διαδικασία θα διαρκεί κατά μέσο 90 ημέρες, και
  • οικονομικά, εάν ληφθεί υπόψη ότι η προσφυγή στα δικαστήρια συνήθως είναι πιο δαπανηρή και πιο χρονοβόρα.

Για τις επιχειρήσεις, η νέα αυτή πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμης σημασίας στοιχείο για τη διαχείριση των σχέσεών με τους πελάτες τους. Μπορεί επίσης να συντελέσει στην οικοδόμηση της καλής φήμης μιας επιχείρησης, καθώς και στην εξοικονόμηση κόστους από πιθανές δικαστικές υποθέσεις.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα ΗΕΔ παρέχεται μέσω του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/odr

Τονίζεται ότι οι καταναλωτές/έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα αυτή μόνο εάν η καταγγελία τους αφορά ηλεκτρονική αγορά.

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι τον χειρισμό της πλατφόρμας αυτής, ως το σημείο επαφής για την Κύπρο, έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις