Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2021»


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχοντας την ευθύνη συντονισμού του συστήματος εποπτείας της Αγοράς στην Κύπρο, μέσω της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ετοίμασε το προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2021», το οποίο αποσκοπεί κυρίως:


(α) στην θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τις βασικές ή ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες μεταφέρονται με δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του προτεινόμενου Νόμου,

(β) στην εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και ΕΕ αριθ. 305/2011», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ) στην εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(δ) στην κατάργηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμων του 2002 έως 2013.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προτεινόμενος Νόμος θα πρέπει να διαβάζεται και ερμηνεύεται μαζί με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020.

Το προσχέδιο του Νομοσχεδίου καθώς επίσης τον Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020, μπορείτε να το βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1076 Λευκωσία ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ccps@meci.gov.cy και ssavva@meci.gov.cy. Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεστε στoν κ. Σάββα Σάββα, τηλ. 22200905/22200900.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός ΕΕ 2019_1020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝομοσχέδιο - Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς (κείμενο διαβούλευσης).pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις