Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον
της εταιρείας ITC Publicworld Ltd για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την επιβολή διοικητικού προστίμου, στην εταιρεία ITC Publicworld Limited, για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής στα καταστήματά της με την επωνυμία Public.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έκρινε παραπλανητική την εμπορική πρακτική της εταιρείας να διαφημίζει ότι συγκεκριμένα προϊόντα θα διατίθεντο προς πώληση στα καταστήματα Public κατά την περίοδο ή/και κατά την ημέρα του Black Friday 2018, σε συγκεκριμένες τιμές, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των εύλογων λόγων που είχε να πιστεύει ότι δε θα μπορέσει να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες (διαφήμιση «δόλωμα») στα καταστήματα Public σε όλες τις επαρχίες.

Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Itc Publicworld Limited, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).


Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις