Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών


Διαβούλευση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε διαβούλευση, με στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (Οδηγία 2011/83/ΕΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και ενδιαφερόμενους οργανισμούς της ΕΕ να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, υποβάλλοντας τις απόψεις τους μέσω τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διατίθεται στα ελληνικά και πρόσβαση σε αυτό παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
Η δημόσια διαβούλευση έχει παραταθεί μέχρι 16/09/2016.

Εκτιμώντας ότι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών, είναι ουσιώδης για την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών για την προστασία των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών απευθύνει έκκληση για ενεργό συμμετοχή στην εν λόγω διαβούλευση.

Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο όπως οι Κύπριοι καταναλωτές ενημερώσουν απευθείας και την Υπηρεσία για τις θέσεις τους όσον αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: ccps@mcit.gov.cy
Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις