Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Πείτε τη γνώμη σας! Δημόσια Διαβούλευση για την καταλληλότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών


Δημόσια Διαβούλευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει έλεγχο καταλληλότητας (Fitness Check) της νομοθεσίας της ΕΕ που αφορά στους καταναλωτές. Σκοπός της διαδικασίας είναι να εξετάσει ολόκληρο το νομοθετικό φάσμα και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και συνοχή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ (Οδηγιών) για την προστασία των καταναλωτών.

Ο έλεγχος καταλληλότητας θα γίνει στις Οδηγίες που προνοούν για τα πιο κάτω:
  • Εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών
  • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
  • Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων
  • Αναγραφή των τιμών των προϊόντων
  • Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση
  • Αγωγές παραλείψεως
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έχει ξεκινήσει από τις 12/05/2016 δημόσια διαβούλευση, όπου οι καταναλωτές, οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τις απόψεις τους. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταλληλότητας θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών θεωρεί ότι η δημόσια διαβούλευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές της Κύπρου και απευθύνει έκκληση για ενεργό συμμετοχή στη διαβούλευση αυτή.

Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο όπως ενημερωθεί απευθείας και η Υπηρεσία για τις θέσεις και απόψεις των κύπριων καταναλωτών, ώστε να διαμορφωθεί με πιο ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τρόπο η θέση που θα καταθέσει η Κύπρος στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Η δημόσια διαβούλευση έχει παραταθεί μέχρι τις 12/09/2016. Για πρόσβαση στη δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ. Για επικοινωνία με την Υπηρεσία και την αποστολή των θέσεων σας: ccps@mcit.gov.cy και kmilikouri@mcit.gov.cy
Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις