Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συμμετέχει σε ή/και υποστηρίζει ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα καταναλωτών, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατό ψηλότερου επιπέδου υγείας, ασφάλειας και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών της Κύπρου.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου)
Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή εκτείνεται σ’ όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία. Το ΕΚΚ Κύπρου εξυπηρετεί τους Κύπριους καταναλωτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προβλήματα με αγορές που έχουν πραγματοποιήσει σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, την Ισλανδία ή τη Νορβηγία.
περισσότερα...
Σύστημα GRAS-RAPEXΣύστημα GRAS-RAPEX
Το σύστημα GRAS-RAPEX, είναι ένα διαδικτυακό ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕE. Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών από τα επικίνδυνα προϊόντα.
περισσότερα...
Σημαία ΕΕΣυνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας καταναλωτών (CPC)
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους, οι κυβερνητικές αρχές των κρατών-μελών, συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς επίσης να ενισχύουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.
περισσότερα...
Λογότυπο ICPENΔιεθνές Δίκτυο για Προστασία των Καταναλωτών και Επιβολή της Νομοθεσίας (ICPEN)
Σκοπός του Δικτύου είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών και της ενθάρρυνσης της διασυνοριακής επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.
περισσότερα...


- Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου)
- Σύστημα GRAS-RAPEX
- Συνεργασία κρατών-μελών ΕΕ στον τομέα της Προστασίας Καταναλωτών (CPC)
- Διεθνές Δίκτυο για Προστασία των Καταναλωτών (ICPEN)


Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις