Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ασφάλεια Καταναλωτών


Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες ασφάλειας για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται από τους οικονομικούς φορείς, με απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί ένα σταθερό, υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

Οι κανόνες ασφάλειας συμπληρώνονται με συστήματα ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν κάτω από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών εποπτικών αρχών, που ορίζει το κάθε κράτος μέλος. Στην Κύπρο, ο έλεγχος για την τήρηση αυτών των κανόνων ασφάλειας ασκείται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και από τις αρχές άλλων Υπουργείων.

Βασικό καθήκον και αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είναι η παρακολούθηση της αγοράς και η αποτελεσματική εφαρμογή των Νομοθεσιών για την Ασφάλεια των Προϊόντων, των Κανονισμών για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών και του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης των κοινοποιημένων οργανισμών και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. Πρόσθετα, η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για το συντονισμό των άλλων κυβερνητικών αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς σε θέματα ασφάλειας.

Λογότυπο RAPEXΜεταξύ άλλων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει την ευθύνη για την διαχείριση του Συστήματος GRAS-RAPEX σε εθνικό επίπεδο.Εποπτεία της αγοράς
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μέσω των εξουσιών που της παρέχονται, προβαίνει σε σειρά μέτρων και ενεργειών προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να ικανοποιούνται στον ψηλότερο δυνατό βαθμό οι Απαιτήσεις Ασφάλειας όπως καθορίζονται στα νομοθετήματα αυτά.

Μεταξύ των ποικίλων ενεργειών, ο Κλάδος Ασφάλειας προβαίνει σε:

  • επιθεωρήσεις της αγοράς
  • δειγματοληπτικούς ελέγχους
  • αναστολές πώλησης / ειδοποιήσεις συμμόρφωσης
  • αποσύρσεις προϊόντων από την αγορά
  • ενημερωτικές εκστρατείες
  • εβδομαδιαίες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ

Επιπρόσθετα συνεργάζεται με το Τμήμα Τελωνείων για καλύτερη επιτήρηση των σημείων εισόδου των προϊόντων καθώς και με άλλες Αρμόδιες Αρχές που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας, όπως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Γενικό Χημείο του Κράτους κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εποπτεία της Αγοράς:
Κοινοποιημένοι Οργανισμοί
Κοινοποιημένος καλείται ο οργανισμός ο οποίος εγκρίνεται και κοινοποιείται από ένα κράτος-μέλος στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη-μέλη, και λειτουργεί ως αναγνωρισμένος τρίτος φορέας για σκοπούς εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Οδηγιών. Ως Κοινοποιημένος Οργανισμός μπορεί να εγκριθεί ένας οργανισμός επιθεώρησης, μια ελεγκτική υπηρεσία χρηστών, ένα εργαστήριο δοκιμών ή/και ένας οργανισμός πιστοποίησης. Οι οργανισμοί αυτοί περιλαμβάνονται στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο, υπεύθυνη για την έγκριση και κοινοποίηση των εγκεκριμένων οργανισμών στην ΕΕ και στα άλλα κράτη μέλη, είναι η Κοινοποιούσα Αρχή, για τη λειτουργία της οποίας υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ). Η Κοινοποιούσα Αρχή απαρτίζεται από τρία μέλη, έναν εκπρόσωπο του ΥΕΕΒ ο οποίος εκτελεί και χρέη Προέδρου, έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής και έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ).

Οργανισμός ο οποίος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί ως κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα προϊόντα, υποβάλλει στην Κοινοποιούσα Αρχή σχετική αίτηση, στην οποία δηλώνει το ενδιαφέρον του και στην οποία επισυνάπτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή πληροφορίες:
(α) Τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις ή περιγραφή της δικής του μεθόδου όπου δεν χρησιμοποιούνται τέτοιες προδιαγραφές
(β) τη/τις διαδικασία/ες εκτίμησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για το συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να εγκριθεί
(γ) το πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον ΚΟΠΠ

Μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις Κυπριακοί Κοινοποιημένοι Οργανισμοί σε διάφορα πεδία εφαρμογής:
  • Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) ΛΤΔ
  • TUV Cyprus Ltd
  • Nortest Cyprus Ltd


Σχετικά Αρχεία:

Επισκόπηση Δραστηριοτήτων Εποπτείας της Αγοράς 2010-2013.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1919,58Kb)
Εντυπο Αίτησης για έγκριση Κοινοποιημένου Οργανισμού.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 392,61Kb)
NMSP 2020 CYPRUS.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1944Kb)
Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας της Αγοράς 2021.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1999,18Kb)
Αρχές Εποπτείας Αγοράς.xls
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει (Μέγεθος: 62,73Kb)

No documents foundΜικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις