Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πολιτική Καταναλωτών


Η ανάπτυξη αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή στην Κύπρο είναι πρωταρχική επιδίωξη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Η επιδίωξη αυτή συνάδει με τον ευρύτερο στόχο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής της για την Πολιτική των Καταναλωτών 2014-2020, η οποία περιλαμβάνει τους πιο κάτω βασικούς άξονες:

  • Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών
Αποτελεσματική προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών από σοβαρούς κινδύνους και απειλές που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από τέτοιες απειλές έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.
  • Απόδοση μεγαλύτερης δύναμης στους ίδιους μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης
Η ενδυνάμωση των καταναλωτών σε ολόκληρη τη επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απόδοση του ηγετικού ρόλου ωφελεί τους πολίτες και παράλληλα ενισχύει σημαντικά τον ανταγωνισμό. Οι καταναλωτές, που διαθέτουν μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια τους, χρειάζονται πραγματικές επιλογές, ακριβή ενημέρωση, διαφάνεια της αγοράς και εμπιστοσύνη που απορρέει από την αποτελεσματική προστασία και τα εδραιωμένα δικαιώματα.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η πολιτική της ΕΕ για τους καταναλωτές επικεντρώνεται στους εξής τέσσερεις τομείς προτεραιότητας:

1. Εδραίωση και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση (σε αυτό περιλαμβάνεται το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα RAPEX). Η ασφάλεια των προϊόντων είναι σημαντική για τους καταναλωτές, αλλά επίσης για τους εμπόρους και τους κατασκευαστές (η ανταγωνιστικότητα των οποίων εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας).

2. Πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών και στήριξη των οργανώσεων των καταναλωτών, λαμβανομένων επίσης υπόψη των ειδικών αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών.

3. Εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της δυνατότητας έννομης προστασίας μέσω έξυπνης και ρυθμιστικής δράσης και βελτίωσης της πρόσβασης σε απλή, αποτελεσματική, σκόπιμη και χαμηλού κόστους έννομη προστασία (περιλαμβανομένης της εναλλακτικής ρύθμισης των διαφορών).

4. Αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας μέσα από τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων επιβολής της εφαρμογής καθώς και την υποστήριξη των καταναλωτών με συμβουλές.

Για υποστήριξη των πιο πάνω στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε ένα πολυετές οικονομικό πρόγραμμα πέραν των 188 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει καθορίσει συγκεκριμένη στρατηγική για τους καταναλωτές για την περίοδο 2015-2020, η οποα βασίζεται στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές. Το περίγραμμα της στρατηγικής αυτής, μπορείτε να δείτε εδώ.


Συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στα θέματα αυτά, διατηρεί συνεχή συνεργασία με τις δυο οργανώσεις καταναλωτών, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και με τις οργανώσεις καταναλωτών της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ. Η Υπηρεσία στηρίζει οικονομικά τις οργανώσεις καταναλωτών με την προσφορά σχετικής ετήσιας χορηγίας. Η χορηγία αυτή κατανέμεται ανάλογα με τα προγράμματα και τις δραστηριότητες των οργανώσεων για ενημέρωση και πληροφόρηση των καταναλωτών και με το βαθμό υλοποίησης τους.

Παράλληλα, ενισχύεται και ενδυναμώνεται η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές που οι δράσεις τους καλύπτουν θέματα καταναλωτών, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια προστασία του πολίτη. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνεργάζεται με το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Τελωνείων, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και με πανεπιστημιακά ιδρύματα, συνδικαλιστικές και επιχειρηματικές οργανώσεις κ.ά.


Σχετικά Αρχεία:

Περίγραμμα Στρατηγικής για τους Καταναλωτές 2015-2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1113,1Kb)

No documents foundΜικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις