Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανταγωνισμός


Η πολιτική για τον Ανταγωνισμό αποτελεί ένα δυναμικό πλέγμα κανόνων, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών.

Γενικοί Στόχοι:

  • Η απαγόρευση συμπράξεων που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό
  • Η απαγόρευση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης
  • Ο έλεγχος των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων


ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Λογότυπο Υπηρεσίας Προστασίας ΚαταναλωτήΑποστολή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του καταναλωτή από τη μια, και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις από την άλλη, για παραγωγή και προσφορά στην αγορά βελτιωμένης ποιότητας προϊόντων σε χαμηλές τιμές.

Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη της μελέτης των σχετικών Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θέσπισης εθνικών νομοθεσιών, που διασφαλίζουν την ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και τον αποτελεσματικό έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Πέραν των πιο πάνω, η Υπηρεσία έχει την ευθύνη παρακολούθησης και έρευνας της αγοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό και εισηγείται προς τον οικείο Υπουργό μέτρα ή ενέργειες ώστε η πολιτεία να παρεμβαίνει, όπου χρειάζεται, στην αποκατάσταση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και για παραπέρα χάραξη πολιτικής.

Νομοθετικό Πλαίσιο
Οι δύο βασικοί νόμοι, που είναι σε ισχύ, είναι ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008 και οι περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμοι του 1999 έως 2000.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Επιτροπή Προστασίας ΑνταγωνισμούΗ εφαρμογή των δύο αυτών βασικών νομοθεσιών είναι σήμερα στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή από το τέλος του 2000. Η ΕΠΑ έχει καθορισθεί ως αρμόδια αρχή και για τους σχετικούς Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να μπορεί να εφαρμόζει αποτελεσματικά τη σχετική νομοθεσία απρόσκοπτα, ανεπηρέαστα και αμερόληπτα

Πέραν της εξέτασης των καταγγελιών και αιτήσεων από πολίτες και επιχειρήσεις, η ΕΠΑ έχει τη δυνατότητα διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών για διαπίστωση του βαθμού «καθαρότητας» του ανταγωνισμού ή προσπάθειας στρέβλωσης του. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, η ΕΠΑ μπορεί να επιβάλει προσωρινά μέτρα ή διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη νομοθεσία. Οι αποφάσεις τις Επιτροπής κοινοποιούνται τόσο στους επηρεαζόμενους όσο και στο κοινό. Οι τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις της Επιτροπής εναντίον επιχειρήσεων μπορούν να ελεγχθούν με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται.

Σημαντικό βήμα στον τομέα του ανταγωνισμού είναι η εισαγωγή αγώγιμου δικαιώματος σε οποιονδήποτε ζημιώνεται από πράξεις ή παραλήψεις επιχείρησης η οποία παραβιάζει σχετικά άρθρα του νόμου. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών όταν κρίνει, με βάση τις έρευνες που διεξάγει για τη λειτουργία της αγοράς, ότι υπάρχουν καταστάσεις συμπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού ή υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από επιχειρήσεις, ανακοινώνει/καταγγέλλει στην ΕΠΑ την κατ' αρχήν διαπίστωση της διαβιβάζοντας όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα.


No documents foundΜικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις