Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Συνήθεις Ερωτήσεις1. Ποιόν ονομάζουμε καταναλωτή;
2. Ποιά είναι τα βασικά κριτήρια για ασφαλή προϊόντα;
3. Τι πρέπει να γνωρίζω κατά την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου;
4. Ποιά είναι τα δικαιώματα μου για ελαττωματικά προϊόντα;
5. Πότε και πώς μπορώ να ακυρώσω μια αγορά;
6. Ποιές είναι οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές κατά την σύναψη καταναλωτικών δανείων;
7. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου και πως μπορεί να με βοηθήσει;
8. Τι είναι η "Τιμή Πώλησης" και η "Μοναδιαία Τιμή";
9. Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται στα διαφημιστικά φυλλάδια που διαθέτει ο διοργανωτής ενός ταξιδιού;
10. Πως διαμορφώνονται οι λιανικές τιμές καυσίμων;
11. Τι μπορώ να κάνω για να εξασφαλίσω χαμηλές τιμές στα καύσιμα;1. Ποιόν ονομάζουμε καταναλωτή;

Καταναλωτής ονομάζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει προϊόντα ή και υπηρεσίες για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στον τομέα της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Ποιά είναι τα βασικά κριτήρια για ασφαλή προϊόντα;

Τα βασικά κριτήρια για ασφαλή προϊόντα είναι: - Να γίνεται σωστή χρήση του προϊόντος και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους προορίζεται. - Να λαμβάνονται υπόψη οι λογικοί κίνδυνοι που συνεπάγονται από τη χρήση ενός προϊόντος ούτως ώστε να προστατεύονται από τους κινδύνους αυτούς. - Σταματήστε να χρησιμοποιείτε προϊόντα τα οποία έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί ζημίες τέτοιες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη. - Να έχουν την ανάλογη μηχανική αντοχή. - Να μην είναι εύφλεκτα. - Βεβαιωθείτε ότι φέρουν τη σήμανση CE. - Βεβαιωθείτε ότι συνοδεύονται από οδηγίες, προειδοποιήσεις και πληροφορίες για την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα. Αν πρόκειται για παιχνίδι, ψάξτε για τους περιορισμούς ηλικίας και βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού για το οποίο προορίζεται.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Τι πρέπει να γνωρίζω κατά την αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου;

Πριν και κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από το διαδίκτυο, ο έμπορος οφείλει να σας δώσει τις πιο κάτω βασικές πληροφορίες. Ο καταναλωτής προτρέπεται να ελέγχει για την ύπαρξη των πιο κάτω πληροφοριών: 1) Την ταυτότητα του εμπόρου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. 2) Τον αριθμό Εγγραφής της Εταιρείας. 3) Τον αριθμό μητρώου εγγραφής στο Φ.Π.Α. 4) Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος (τεχνικά χαρακτηριστικά, εγγύηση, κτλ). 5) Την συνολική τιμή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και επιβαρύνσεων. 6) Τον τρόπο πληρωμής. 7) Τον τρόπο αποστολής των προϊόντων. 8) Τον τρόπο παραγγελίας. 9) Τη διάρκεια της σύμβασης όπου υφίσταται. 10) Το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την μέρα παραλαβής αγαθών. 11) Την παραχώρηση απόδειξης ή επιβεβαίωσης της αγοράς.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

4. Ποιά είναι τα δικαιώματα μου για ελαττωματικά προϊόντα;

Όταν διαπιστωθεί πρόβλημα στο προϊόν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, το προϊόν θεωρείται ότι ήταν ελαττωματικό τη στιγμή της παράδοσης και ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή. Μετά τους 6 μήνες, ο καταναλωτής έχει την ευθύνη να αποδείξει στον πωλητή ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παραλαβή του προϊόντος. Όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται: - Επιδιόρθωση του προϊόντος, ή - Αντικατάσταση του προϊόντος, ή - Μείωση της τιμής, ή Ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

5. Πότε και πώς μπορώ να ακυρώσω μια αγορά;

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα για ακύρωση της σύμβασης μόνο για αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως (αγορές μέσω διαδικτύου, τηλεαγορές, μέσω τηλεφώνου κτλ). Ο καταναλωτής μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών μπορεί να υπαναχωρήσει (ακύρωση της σύμβασης) χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών όταν ο έμπορος δεν παρέσχε κοινοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από: (α) την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών (β) την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών, για τις συμβάσεις πώλησης. Πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει τον έμπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης όπως παρατίθεται στο Νόμο, είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση. Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Αν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει με σαφήνεια τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης επεκτείνεται για ένα χρόνο. Ο έμπορος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερών από την ημέρα ενημέρωσης για την απόφαση υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει το προϊόν εντός 30 ημερών στον πωλητή, εκτός διαφορετικής διευθέτησης μεταξύ των δυο μερών. Συστήνεται στους καταναλωτές όπως κρατούν τις αποδείξεις/έγγραφα που σχετίζονται με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (απόδειξη συστημένου ταχυδρομείου).
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

6. Ποιές είναι οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές κατά την σύναψη καταναλωτικών δανείων;

Κατά ή πριν την σύναψη καταναλωτικών δανείων, οι πιστωτικοί φορείς οφείλουν: - Να παρέχουν στους καταναλωτές το ΣΕΠΕ. - Να εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης. - Να παρέχουν στη σύναψη της σύμβασης όλες τις σημαντικές/ουσιώδεις πληροφορίες με τρόπο σαφή και συνοπτικό για τον μέσο καταναλωτή, μέσω του εντύπου «Τυποποιημένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης». - Να ενημερώνουν τον καταναλωτή για τυχόν μεταβολή του χρεωστικού επιτοκίου εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου. Ο Καταναλωτή έχει δικαίωμα για: - Αντίγραφο της πιστωτικής συμφωνίας. - Τερματισμό σύμβασης αόριστης διάρκειας. - Ακύρωση της πιστωτικής συμφωνίας μέσα σε δεκατέσσερις μέρες. Πρόωρης Εξόφλησης του συνόλου ή μέρους της πίστωσης.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

7. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου και πως μπορεί να με βοηθήσει;

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας . Το Κέντρο στεγάζεται και λειτουργεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου. Το ΕΚΚ Κύπρου έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΚ Κύπρου παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματα τους καθώς και συμβουλές σε καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος του Κέντρου είναι διαμεσολαβητικός και στόχο έχει τη φιλική επίλυση διασυνοριακών διαφορών μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή. Επίσης το Κέντρο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δραστηριότητες του. Ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει παράπονο ή καταγγελία στο ΕΚΚ Κύπρου μέσω της ιστοσελίδας www.ecccyprus.gov.cy συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής παραπόνου. Επίσης μπορεί να υποβάλει το παράπονο του μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ecccyprus@meci.gov.cy
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

8. Τι είναι η "Τιμή Πώλησης" και η "Μοναδιαία Τιμή";

Τιμή Πώλησης είναι η τελική τιμή που ισχύει για μία μονάδα του προϊόντος ή για δεδομένη ποσότητα του προϊόντος ή και για συγκεκριμένη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται με τρόπο ώστε να είναι ευκρινής και ξεκάθαρη. Μοναδιαία Τιμή είναι η τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων, η οποία ισχύει για ποσότητα ενός χιλιόγραμμου, ενός λίτρου, ενός μέτρου, ενός τετραγωνικού μέτρου ή ενός κυβικού μέτρου του προϊόντος.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

9. Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται στα διαφημιστικά φυλλάδια που διαθέτει ο διοργανωτής ενός ταξιδιού;

Ο διοργανωτής θα πρέπει, με σαφή τρόπο, να αναφέρει στα διαφημιστικά του φυλλάδια την τιμή, πληροφορίες για τον προορισμό, τα μεταφορικά μέσα, τον τύπο του τουριστικού καταλύματος, τα προσφερόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, πληροφορίες σχετικά με τα διαβατήρια, την προκαταβολή, τις διευθετήσεις για την εξασφάλιση των χρημάτων που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή σε περίπτωση πτώχευσης του διοργανωτή, την ημερομηνία έκδοσης του διαφημιστικού φυλλαδίου, την περίοδο για την οποία ισχύουν οι προσφορές και στην περίπτωση που η πραγματοποίηση του ταξιδιού απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων, την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή, αν ματαιωθεί το ταξίδι κ.λπ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

10. Πως διαμορφώνονται οι λιανικές τιμές καυσίμων;

Οι λιανικές τιμές των καυσίμων στις αντλίες αποτελούνται από: · το κόστος του προϊόντος · το κόστος λειτουργίας και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών και πρατηρίων · τον φόρο κατανάλωσης και άλλες επιβαρύνσεις, που είναι σταθερά και υπολογίζονται επί της ποσότητας (δηλ. € ανά λίτρο) · τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) Ενδεικτικά, η συνεισφορά των πιο πάνω στη διαμόρφωση της τελικής λιανικής τιμής της Βενζίνης 95 Οκτανίων στις 28.09.2015 ήταν: · κόστος του προϊόντος: 30% · κόστος λειτουργίας και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών/πρατηρίων: 14% · φόρος κατανάλωσης και άλλες επιβαρύνσεις: 41% φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): 16%
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

11. Τι μπορώ να κάνω για να εξασφαλίσω χαμηλές τιμές στα καύσιμα;

Με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και την αποτελεσματική παρακολούθηση και βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων. Το παρατηρητήριο επιτρέπει στους καταναλωτές να ενημερώνονται ζωντανά (σε πραγματικό χρόνο) για τις τιμές των καυσίμων σε περίπου 290 πρατήρια σε όλη την Κύπρο και να επιλέγουν το φθηνότερο. Προσφέρει επίσης δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου τύπου καυσίμου και καθορισμένων περιοχών σε κάθε επαρχία. Βάσει του παρατηρητηρίου, έχει παράλληλα αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets, η οποία διατίθεται σε Αndroid και iOS. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα με το άνοιγμα της εφαρμογής να βρουν στην περιοχή τους τα δέκα φθηνότερα πρατήρια. Σημειώνεται ότι βρίσκονται σήμερα υπό ανάπτυξη και άλλες εφαρμογές.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας