Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΕΕΔ)


Τελευταία Ενημέρωση:
21/12/2020 11:56 AM


Όταν ένας καταναλωτής έχει μια διαφορά με έναν εμπορευόμενο στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού στην ΕΕ, θα πρέπει καταρχάς να προσπαθήσει να την επιλύσει ο ίδιος σε απευθείας επικοινωνία με τον εμπορευόμενο.

Εάν αυτή η προσπάθεια αποτύχει, τότε ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ενός τρίτου μέρους. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν δυνατότητα επίλυσης σοβαρών διαφορών χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής να απευθυνθεί στο δικαστήριο. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών είναι ότι είναι πιο εύκολες, γρήγορές και φθηνές σε σχέση με τις δικαστηκές διαδικασίες. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ένας καταναλωτής έχει διαφορά με ένα εμπορευόμενο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών καλούνται Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (Φορείς ΕΕΔ). Η λειτουργία των Φορέων ΕΕΔ ρυθμίζεται από τον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017 (85(Ι)/2017), ο οποίος είναι εναρμονιστικός της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.

Οι Φορείς ΕΕΔ είναι ευέλικτοι και επιλαμβάνονται διαφορών τόσο από καταναλωτές όσο και από εμπορευόμενους. Είναι αμερόληπτοι, διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επίλυσης διαφορών και ενθαρρύνουν τα δύο μέρη να συνεργαστούν. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να αποσυρθούν από τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή.


Καταναλωτής
Για καταναλωτές
Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία ΕΕΔ, πως μπορείτε να την αξιοποιήσετε για να επιλύσετε μια διαφορά που έχετε με έναν έμπορο και πως μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα Φορέα ΕΕΔ.

επιχειρήσεις
Για εμπορευόμενους
Μάθετε τις νομικές σας υποχρεώσεις και πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τη διαδικασία ΕΕΔ για να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους πελάτες σας.

Φορείς ΕΕΔ
Για υποψήφιους Φορείς ΕΕΔ
Μάθετε πως μπορείτε να αναγνωριστείτε ως Φορέας ΕΕΔ.Your Europe - Βοήθεια και συμβουλές για τους πολίτες της ΕΕ

Βοήθηστε μας να βελτιωθούμε
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις